JOMO – DIN NYA VÄG TILL LYC­KA!

Stäng av mo­bi­len och njut av att mis­sa Ins­ta-flö­det.

Women's Health & Wellness - - Innehåll - Min­na Tunberger & Alex Da­vi­es

Fö­re­ställ dig den här sce­nen: du lig­ger hem­ma i sof­fan och tit­tar på Net­flix. Sam­ti­digt slöscrol­lar du på Instagram och Fa­ce­book och ser en sel­fie på två av di­na vän­ner när de sit­ter vid en pool i nå­got varmt land och sip­par på drin­kar. Tänk om du, i stäl­let för att bli så­rad över var­för du in­te var in­bju­den, kan kän­na dig bra över att du in­te var där. Glad och här­lig över att va­ra so­lo, att du in­ve­ste­rar i egen tid som gör dig lug­na­re och ned­var­vad. He­la­re och mer har­mo­nisk.

Det är det här som kal­las JOMO – kort för the joy of missing out. Gläd­jen att mis­sa sa­ker, att pri­o­ri­te­ra tid för sig själv, lä­ra sig att slapp­na av och tryc­ka på pa­us­knap­pen. En term som myn­ta­des av den ame­ri­kans­ka blog­ga­ren och ent­re­pre­nö­ren Anil Dash för fem år se­dan och har va­rit en snackis i USA de se­nas­te åren. ”Det kan va­ra, el­ler bor­de va­ra, en ren gläd­je att ve­ta att det är män­ni­skor där ute som har hur kul som helst i ett sam­man­hang som du ock­så ha­de äls­kat att va­ra i, men som du av oli­ka an­led­ning­ar in­te är i.”

Men or­det fick in­te fäs­te i USA. Le­an­ne Hall, le­gi­ti­me­rad psy­ko­log och för­fat­ta­re till boken He­ad First, He­alth Fast, tror in­te att man var re­do för ter­men då.

– Men nu, nu är många helt slut­kör­da av den di­gi­ta­la ut­veck­ling­en. Vi be­hö­ver vå­ga slu­ta kol­la vå­ra so­ci­a­la me­di­er he­la ti­den, många är så räd­da för att in­te va­ra upp­da­te­ra­de om det all­ra se­nas­te och att in­te sy­nas i so­ci­a­la me­di­er, sä­ger hon och tilläg­ger:

– Vi be­hö­ver ock­så ut­ma­na räds­lan över att mis­sa en fest el­ler ett event, den räds­lan är ir­ra­tio­nell.

An­ders Han­sen, över­läka­re i psy­ki­a­tri och för­fat­ta­re till stor­säl­jar­na Häl­sa på re­cept, Hjärn­stark, och nu även För­del ADHD, som släpp­tes i sep­tem­ber, hål­ler med, och sä­ger att vi har än­nu ing­en aning om vad den sto­ra di­gi­ta­la kon­sum­tio­nen kom­mer att le­da till vad gäl­ler vår häl­sa. I vå­ras del­tog han vid den år­li­ga psy­ki­a­tri­kon­fe­ren­sen som Ame­ri­can psychi­a­tric as­soca­tion an­ord­nar, där en av hu­vud­punk­ter­na var just hur vi på­ver­kas av att stän­digt om­ge oss med smartp­ho­nes och an­nan ny tek­nik.

– Man har sett i stu­di­er att ju mer tid ung­do­mar till­bring­ar fram­för si­na mo­bi­ler och skär­mar, desto mer be­svär av ång­est och de­pres­sion har de. För­skriv­ning­ar­na av sömn­me­del och an­ti­de­pres­si­va har ökat kraf­tigt i väst­värl­den, in­te minst bland unga, de se­nas­te tio åren. Och det var för tio år se­dan mo­bilt in­ter­net slog ige­nom på all­var. Det tror jag per­son­li­gen in­te är en slump, sä­ger An­ders Han­sen.

HELL­RE HAMRMONISK

Att stän­digt hö­ra hur det pling­ar till i te­le­fo­nen och kol­la av allt från fot­bolls­re­sul­tat till vän­ners med­de­lan­den på Snapchat, det blir stres­sigt och ger en upp­hac­kad vardag när man ald­rig rik­tigt kan fo­ku­se­ra på en och sam­ma sak mer än ett par mi­nu­ter, om ens det.

– Di­gi­ta­li­se­ring­en in­ne­bär enor­ma för­de­lar men sam­ti­digt in­ne­bär den att vi ut­sät­ter oss för ett ex­pe­ri­ment. Vi är in­te gjor­da för att stän­digt jäm­fö­ra oss med and­ra på det sätt vi gör ge­nom vå­ra te­le­fo­ner. Vi är gjor­da för att bo i sam­häl­len med cir­ka 200 per­so­ner. Det ge­ne­re­rar en enorm stress att ald­rig kun­na vi­la i det man gör och att stän­digt se vad and­ra kan och lyc­kas med. Man jäm­för sig och kän­ner sig säm­re, sä­ger han.

Fak­tum är att väst har bli­vit så re­do för JOMO att or­det blev ett av ny­till­skot­ten i an­ri­ka Col­lins Bri­tish Dic­tio­na­ry 2016. Men JOMO är ba­ra ett i ra­den av ord som ut­tryc­ker läng­tan ef­ter har­mo­ni. Ett an­nat, snar­likt, är det gam­la he­der­li­ga eng­els­ka self-ca­re – som ock­så är he­ta­re än på länge. Om du sö­ker or­det på Pin­te­rest så får du upp en oänd­lig mängd pins om hur du ska ta hand om dig själs­li­gen, men­talt och fy­siskt, och när du goog­lar or­det så får du he­la 55 700 000 träf­far. Pre­cis som #Sel­fca­re­satur­day har bli­vit ett Instagram­fe­no­men. Mil­jon­tals män­ni­skor vill ba­su­ne­ra ut hur de kom­mer i ba­lans på lör­da­gar. För att in­te ta­la om att det dans­ka or­det hyg­ge (som hand­lar om att man ska my­sa och nju­ta i var­da­gen) har spritt sig som en löp­eld värl­den över. Även det svens­ka or­det la­gom har bli­vit en ex­port­va­ra, och an­ses va­ra höj­den av lyx i bland an­nat Stor­bri­tan­ni­en.

TRAP­PA NER LÅNG­SAMT

Hur ska du då ge ditt liv mer JOMO, self-ca­re, hyg­ge el­ler la­gom? Jo, det bör­jar med att iden­ti­fi­e­ra vad du fak­tiskt tyc­ker är okej att mis­sa.

– Så fort du har in­sett vad som är vik­tigt för dig, finns det in­te sam­ma be­hov av att kon­stant gö­ra så­dant som in­te ger dig ener­gi el­ler be­ri­kar ditt liv, sä­ger Ce­ci­lia Du­berg, le­gi­ti­me­rad psy­ko­log, men­tal coach och för­fat­ta­re till boken Le­jo­na­gen­dan.

Hon fö­re­slår att du skri­ver en lis­ta. På ena si­dan av ett pap­per skri­ver du vad du äls­kar att gö­ra och på den and­ra si­dan skri­ver du ner så­dant som in­te är så be­ty­del­se­fullt och som du gär­na hop­par över. Av­sätt se­dan tid var­je vec­ka i din ka­len­der till att gö­ra det du äls­kar, som till ex­em­pel att ri­da, äta mid­dag med di­na barn­domsvän­ner, så­väl som att re­laxa. Helst ut­an smartp­ho­ne, tip­sar Ce­ci­lia Du­berg.

Hon tror dock att man ska trap­pa ned suc­ces­sivt på sin so­ci­a­la me­di­er­kon­sum­tion:

–Många är nästin­till be­ro­en­de av si­na te­le­fo­ner och man kan då bör­ja med att stäl­la in te­le­fo­nen på tyst lä­ge då och då un­der da­gen för att in­te he­la ti­den bli störd av sms och sta­tusupp­da­te­ring­ar. El­ler så lå­ter man ba­ra te­le­fo­nen lig­ga i ett an­nat rum en stund, för­slår Ce­ci­lia Du­berg.

Det kan kän­nas li­te job­bigt i bör­jan att hål­la sig ifrån te­le­fo­nen, sä­ger hon, men du kom­mer att vän­ja dig med ti­den att in­te all­tid ha hund­ra­pro­cen­tig koll på den.

Och han­den på hjär­tat, bort­sett från den stress te­le­fo­nen or­sa­kar, hur trevligt är det egent­li­gen att du he­la ti­den sit­ter och kol­lar av din te­le­fon i so­ci­a­la sam­man­hang i stäl­let för att lyss­na på vad di­na vän­ner sä­ger? Och vice ver­sa, hur kul är det att um­gås med en mo­bil­be­ro­en­de som är mer in­tres­se­rad av att se hur

många som har laj­kat hens sta­tusupp­da­te­ring, än att pra­ta med dig?

FRISÄTTER LYCKOHORMON

Visst lå­ter det bra att släp­pa in li­te mer JOMO i sitt liv. Men det är in­te all­tid det lät­tas­te att äls­ka att va­ra själv och att mis­sa ro­li­ga sa­ker när man kän­ner sig sår­bar i li­vet och allt är i gung­ning. Som när man har bli­vit läm­nad av en part­ner och kän­ner sig en­sam­mast i värl­den el­ler när man knappt har fått en blund un­der nat­ten för att ens be­bis kände för att va­ra va­ken och vrå­la. Då är det in­te all­tid så en­kelt att ryc­ka på ax­lar­na och kän­na ge­nu­in gläd­je när man ser hur kul tjej­kom­pi­sar­na har det på cham­pagne­prov­ning­en el­ler när din kol­le­ga läg­ger ut ett 10 år gam­malt bröl­lops­fo­to och be­dy­rar hur myc­ket hon öns­kar att hon ska få upp­le­va minst 30 år till med den­na man. Men, sä­ger Ce­ci­lia Du­berg, om vi ring­ar in det som gör oss sår­ba­ra kan vi lät­ta­re sty­ra oss själ­va mot att ta hand om oss och vå­ga lå­ta oss va­ra mer JOMO:

– Ta en pa­us när du kän­ner dig svag och frå­ga dig själv: Vad hän­der här egent­li­gen? Ge dig se­dan tillå­tel­se att kän­na dig un­der isen.

– Al­la kän­ner så ibland – det är nor­malt – men så fort du har accepterat det för vad det är, kom­mer tyng­den på di­na ax­lar att bör­ja släp­pa. Då kan du sä­ga: ”Okej, nu ska jag gö­ra nå­got som får mig att kän­na mig bra och som hjäl­per mig ge­nom den här käns­lan.”

Bra sa­ker att ta sig för i så­da­na lä­gen tyc­ker hon är att trä­na, yo­ga el­ler gå på mas­sage. Allt som hand­lar om rö­rel­se, kropp­kon­troll och kropps­kon­takt är fan­tas­tiskt, me­nar hon. An­led­ning­en? Det är fy­sis­ka sätt att få dig att va­ra när­va­ran­de i ögon­blic­ket. Dess­utom frisätter det­ta, i syn­ner­het fy­sisk ak­ti­vi­tet, lyck­hor­mon, som gör dig lyck­li­ga­re och nöj­da­re. Mas­sage fri­gör dess­utom det lug­nan­de hor­mo­net ox­y­to­cin. Vad du nu än har för sätt att ta hand om dig själv, ge plats för det i din ka­len­der.

Och nu, till­ba­ka till Net­flix och sof­fan. Men läm­na te­le­fo­nen nå­gon an­nan­stans. JOMO – vi är re­do!

Ty­värr, jag är upp­ta­gen…

Du och jag, sof­fan. Du och jag. Ing­et får kom­ma mel­lan oss två.

Prep­pa för gym­ti­der. Sid 71.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.