YO­GA – SOM GLASS EF­TER MID­DA­GEN

Ef­ter ett hårt pass är du värd li­te skön yo­ga.

Women's Health & Wellness - - Innehåll -

Tänk på ditt trä­nings­pass som på en bätt­re mid­dag. Din upp­värm­ning är ap­ti­tre­ta­re och för­rätt. Hu­vud­de­len av pas­set är hu­vud­rät­ten och din ned­varv­ning är – vän­ta, ned­varv­ning? Ja, många skip­par des­ser­ten på sin trä­ning för att de tän­ker att ned­var­ning och stretch är onö­digt. Och ja, forsk­ning­en är in­te en­ty­dig när det gäl­ler nyt­tan av stretching, men att lå­ta krop­pen lan­da ef­ter ett trä­nings­pass hand­lar om så myc­ket mer än att dra ut musk­ler­na. Och dess­utom ska­dar det in­te för de fles­ta att läg­ga li­te tid på att för­bätt­ra sin rör­lig­het. Rör­lig­het och en funk­tio­nell kropp hand­lar trots allt om mer än att sträc­ka musk­ler­na li­te halv­hjär­tat.

Ge­nom att det bå­de var­var ner hu­vu­det och krop­pen ef­ter pas­set är yo­ga den per­fek­ta des­ser­ten. Dess­utom kan du läg­ga mer fo­kus på din åter­hämt­ning om du bestämmer dig för att kö­ra ett yo­ga­pass än om du stret­char li­te plan­löst på en mat­ta.

Byt di­na stan­dard-stret­char av fram­si­da lår och ax­lar som du gör men in­te rik­tigt vet var­för mot ett 10 mi­nu­ter långt dy­na­miskt yo­ga­pass.

Ge­nom att trä­na mjukt och dy­na­miskt ef­ter ett tufft pass kan du släp­pa på spän­ning­ar mer ef­fek­tivt än om du sit­ter sta­tiskt, vil­ket kan gö­ra att spän­ning­ar­na ba­ra ökar. Yo­ga hjäl­per musk­ler­na att slapp­na av och sträc­kas ut sam­ti­digt som du ock­så mjukt ut­ma­nar le­der­nas rör­lig­het när de är var­ma.

Även om det in­te finns forsk­ning som en­tyd­ligt vi­sar att stretching skul­le mins­ka trä­nings­värk finns det stu­di­er som pe­kar på att just dy­na­mis­ka se­kven­ser, som yo­ga, gör att du kän­ner dig mind­re stel da­gar­na ef­ter tuf­fa trä­nings­pass. För­mod­li­gen är det just det fak­tum att dy­na­mis­ka rö­rel­ser gör att musk­ler­na slapp­nar av som gör att du kan be­hål­la din smi­dig­het och få mind­re ont.

Men det är in­te slut här! Yo­ga hjäl­per din puls att gå ner och på­bör­jar krop­pens av­slapp­ning och åter­hämt­ning så att den är re­do för näs­ta trä­nings­pass snab­ba­re.

Och na­tur­ligt­vis, de men­ta­la för­de­lar­na med yo­ga som åter­hämt­ning för­tjä­nar ock­så upp­märk­sam­het. När du kör-kör-kör un­der pas­set och se­dan ba­ra säc­kar ihop får du in­te al­la stress­dö­dan­de ef­fek­ter av trä­ning­en som du kan få. Att trä­na tufft trig­gar igång nerv­sy­ste­met och ett yo­ga­pass lug­nar ner det.

Men det finns än­nu mer! Även om du in­te är en yo­gi är det svårt att in­te se fram emot en skön ned­varv­ning när du har kört hårt i en tim­me. Kanske kan du till och med pres­sa dig än­nu hår­da­re un­der pas­set för att du läng­tar till be­lö­ning­en.

Pas­set här in­till kan du kö­ra som ned­varv­ning oav­sett om du har sprung­it hårt el­ler kört ett tungt styrke­pass. Ge dig själv 10 mi­nu­ter fo­ku­se­rad ned­varv­ning. Krop­pen kom­mer att tac­ka dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.