15 MI­NU­TER TRÄ­NING

Po­si­tivt med ne­ga­ti­va öv­ning­ar.

Women's Health & Wellness - - Innehåll -

Ex­cent­risk trä­ning, även kal­lad negativ trä­ning, är när du läg­ger fo­kus på den del av öv­ning­ar­na när du brom­sar. Tek­ni­ken gör att musk­ler­na är spän­da un­der läng­re tid, vil­ket trig­gar mus­kel­fib­rer­na att bli star­ka­re.

FÖR­DE­LAR: Du kom­mer att bli star­ka­re snab­ba­re tack va­re den öka­de mus­kel­ak­ti­vi­te­ten. Krop­pen blir ock­så bätt­re på att brom­sa rö­rel­ser, vil­ket är bra när du till ex­em­pel spring­er. Du kan även ef­fek­tivt trä­na upp dig i öv­ning­ar där du an­nars är svag, som pul­lups och arm­häv­ning­ar.

HUR DU GÖR: Byt ut ett av di­na van­li­ga styrke­pass mot ex­cent­risk trä­ning, en gång i vec­kan. Kör öv­ning­ar­na i ord­ning, vi­la så myc­ket du be­hö­ver mel­lan öv­ning­ar­na. När du är klar med he­la cir­keln gör du om allti­hop två gång­er till.

Se till att ta tyng­re vik­ter var­je vec­ka men öka med ba­ra någ­ra pro­cent var­je gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.