RES MED WH BOLOGNA

– Ett pa­ra­dis för ma­täls­ka­re.

Women's Health & Wellness - - Innehåll -

ORALSEX HAN ALD­RIG GLÖM­MER AV SONIA BORG

En myc­ket in­spi­re­ran­de cof­fe­ta­b­le-bok för den vå­ga­de. Den här boken ger dig och din part­ner en ny di­men­sion av njut­ning. Lä­sa­ren bjuds på många kre­a­ti­va tek­ni­ker, po­si­tio­ner och spän­nan­de sce­na­ri­on. För­u­tom 52 hand­fas­ta tek­ni­ker så kom­plet­te­ras des­sa med sex­i­ga fo­ton och de­tal­je­ra­de il­lust­ra­tio­ner. Ett mås­te för al­la som vill bli bätt­re på oralsex! Nu vän­tar vi ba­ra på att hen­nes gui­de till kvinn­lig oralsex ock­så ska kom­ma på svens­ka.

ÄG MIG, BIND MIG AV DOMINIQUE PAYNE

Fifty sha­des of grey tog en hel värld med storm. En an­nan typ av sex tog plats i de svens­ka folk­hem­men och det som ti­di­ga­re va­rit för­bju­det blev rums­rent. Äg mig, bind mig tar dig än­nu ett steg läng­re in i do­mi­nan­sens och lyd­na­dens out­fors­ka­de värld. Det är en ero­tisk ro­man som tar med dig på en sug­gestiv och myc­ket eg­gan­de re­sa. Vå­gar du?

VENUSDELTAT AV ANAÏS NIN

Den ero­tis­ka klas­si­kern som i dag näs­tan fram­står som pa­ti­ne­rad fransk bou­do­ir­por­no­gra­fi. De ero­tis­ka no­vel­ler­na kitt­lar och ger de­tal­je­ra­de be­skriv­ning­ar av ång­an­de sex. Har du in­te läst den­na klas­si­ker så är det hög tid! Läm­par sig även väl som hög­läs­nings­bok för nå­gon som du vill eg­ga li­te ex­tra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.