OM DU HAR ...

Women's Health & Wellness - - Välkommen! -

3 MI­NU­TER

Res dig upp från skriv­bords­sto­len och gå någ­ra varv runt kon­to­ret. Har du nä­ra till en bal­kong, stick ut nä­san och få li­te ljus på dig. Att stit­ta still för myc­ket är ju det nya rö­ka och gör att vi blir sju­ka och åld­ras i för­tid. Men ge­nom att bry­ta stil­la­sit­tan­det re­gel­bun­det, gär­na var­je halv­tim­me me­nar fors­kar­na, så minskar du ris­ker­na.

7 MI­NU­TER

Lägg din yo­ga­mat­ta (gär­na någ­ra av snyg­ging­ar­na på si­dan 30) på var­dags­rums­gol­vet och kör ige­nom yo­gaöv­ning­ar­na på si­dan 27–29. Gör dem som en skön av­slut­ning ef­ter ett tufft trä­nings­pass på gym­met, el­ler ef­ter att du har sprung­it på i spåret. Ge­nom att öv­ning­ar­na var­var ner hu­vu­det och krop­pen ef­ter trä­ning­en är de den bäs­ta des­ser­ten. Men såklart fun­kar yo­gaöv­ning­ar­na som mel­lan­mål ock­så. Du kan kö­ra dem när du vill för att slapp­na av och fyl­la på med ener­gi.

15 MI­NU­TER

Blädd­ra fram till si­dan 86 och läs Sa­ra Martins­sons re­por­tage om trä­nings­mo­de­in­du­strin och håll­bar­het. Hon sät­ter di­na trä­nings­klä­der un­der lup­pen och för­kla­rar var­för många låg­pris­klä­der är en rik­tig mil­jö­bov.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.