MUL­LIGT!

Su­per­bä­ret mull­bär är pac­kat med nyt­tig­he­ter och sma­kar ko­la!

Women's Health & Wellness - - In­ne­håll - Text: Anna-lena Pet­ter­son

Om du nå­gon gång

har ätit ett tor­kat fi­kon vet du hur det känns att tug­ga på ett tor­kat mull­bär. De är segt tug­gi­ga, knast­ri­ga av små kär­nor och sa­go­likt sö­ta och go­da. Men mull­bä­ren – som egent­li­gen in­te alls är bär ut­an sken­fruk­ter – in­ne­hål­ler fak­tiskt ba­ra hälf­ten så myc­ket soc­ker som an­nan tor­kad frukt, till ex­em­pel rus­sin. Trots att mull­bä­ren allt­så ba­ra in­ne­hål­ler cir­ka 15 pro­cent soc­ker har de en smak som näs­tan på­min­ner om ko­la, och den li­te se­ga kon­si­sten­sen för­stär­ker ko­la­käns­lan.

Men mull­bär är mer än god­sa­ker, de gör ock­så myc­ket gott för din kropp. De är an­tiox­i­dantri­ka små kraft­pa­ket. Fe­no­ler­na i vi­ta mull­bär tros kun­na ne­ut­ra­li­se­ra fria ra­di­ka­ler och mot­ver­ka in­flam­ma­tio­ner i krop­pen. Forsk­ning pe­kar ock­så på att mull­bär kan mot­ver­ka di­a­be­tes typ 2

VISS­TE DU ATT…

…vi­ta mull­bär är oer­hört vik­ti­ga för sil­kes­in­du­strin ef­tersom sil­kes­mas­kar­na ba­ra äter just fruk­ten från mull­bärs­träd? och hål­la blod­sock­ret på en jämn ni­vå. Och som om det in­te vo­re nog in­ne­hål­ler de ock­så mas­sor av C-vi­ta­min, mag­ne­sium, järn, kal­ci­um och pro­te­in.

Vi mö­ter of­tast mull­bä­ren tor­ka­de i på­sar, men går för­stås bra att äta färs­ka ock­så, ut­ma­ning­en blir då att få tag i dem om du in­te od­lar dem själv. Det är ock­så de tor­ka­de mull­bä­ren som är så där gott ko­la­lik­nan­de och fun­kar per­fekt att blan­da ner i din müs­li, läg­ga i din yog­hurt, blan­da med nöt­ter och frön till en mix att ha i väs­kan, el­ler mixa med nöt­smör och for­ma till små bol­lar att ha i ky­len som ett ef­ter­trä­ning-snacks. ■

HE­LA FÄRG­SPEKT­RAT Mull­bär finns i al­la fär­ger, från vitt till svart via rö­da och ro­sa ny­an­ser. De vi­ta mull­bä­ren är de som of­tast tor­kas och äts som snacks, och trots nam­net kan de va­ra allt från vi­ta till mörkt rö­da. De svar­ta mull­bä­ret är svart med en ny­ans av rött.

Smoot­hie­bowl

1 fryst ba­nan 1⁄2 färsk ba­nan 1 dl ko­kad blom­kål 2 msk osö­tat nöt­smör (man­del el­ler jord­nöt) En ny­pa va­nilj­frön 1 dl ko­kos­vat­ten En nä­ve tor­ka­de vi­ta mull­bär, ko­kos­fling­or + frukt och bär som du gil­lar

MULL­BÄR I MYL­LAN Vill du od­la mull­bär själv har du kom­mit en god bit på väg om du bor i Skå­ne el­ler på Got­land där det är känt att mull­bär har vux­it åt­minsto­ne se­dan 1600-ta­let. Väx­ten är käns­lig för stränga vint­rar, men är an­nars gans­ka tå­lig och ska­das säl­lan av frost. Käl­la: SLU

MED MULL­BÄR

Mixa al­la in­gre­di­en­ser i en mix­er, häll i li­te vat­ten om den blir för stab­big. De­ko­re­ra med vi­ta mull­bär, ko­kos­fling­or, och frukt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.