VIKTLÖS HEMMATRÄNING!

En­kelt och ef­fek­tivt för he­la krop­pen.

Women's Health & Wellness - - Innehåll -

Ok, vi går rakt på sak: kropps­vikts­trä­ning an­ses of­ta va­ra mind­re ef­fek­tivt än trä­ning med vik­ter och kan ses som ny­bör­jar­trä­ning. Men fak­tum är att det går att kö­ra slut på vil­ken su­per­välträ­nad per­son som helst med pass ba­se­ra­de på den eg­na kropps­vik­ten, allt be­ror på vad och hur man trä­nar.

Kroppsvikts öv­ning­ar har dess­utom en helt unik för­del: ge­nom att du tar bort en mas­sa mo­ment som krop­pen mås­te han­te­ra i form av ytt­re be­last­ning, så kan krop­pen helt fo­ku­se­ra på tek­nik och sta­bi­li­tet. Man glöm­mer lätt bort att ytt­re be­last­ning i form av stäng­er, hant­lar, kett­le­bells el­ler vikt­ski­vor kan få krop­pen att bac­ka från att gå så djupt som den fak­tiskt kan, allt­så ut­nytt­ja he­la rö­rel­se­om­fång­et. Ta en ben­böj som ex­em­pel, släng in en kett­le­bell i be­räk­ning­en och risken är stor att du in­te går li­ka djupt ner som du skul­le gjort om du ha­de kört sam­ma öv­ning ut­an vikt. Det är lätt att be­last­ning­en går ut över djupet.

Det här ü ber ef­fek­ti­va hel­kropps pro­gram­met hål­ler ne­re svå­rig­he­ten ut­an att tum­ma på ef­fek­ti­vi­te­ten.

Ja, det är en bänk med i pro­gram­met men det räk­nas fort­fa­ran­de som att du trä­nar med kropps­vik­ten ef­tersom bän­ken in­te är nå­gon ytt­re vikt. Du kan ju an­vän­da en park­bänk el­ler en stol om du in­te är på ett gym.

Kör cir­keln ett par el­ler tre gång­er i vec­kan så kom­mer du att upp­le­va snab­ba re­sul­tat. Bör­ja med förs­ta öv­ning­en, så många set och re­pe­ti­tio­ner som det står. Gå se­dan till de näs­ta två öv­ning­ar­na (2A och 2B) som du kör som ett su­per­set ut­an vi­la mel­lan. Vi­la se­dan en mi­nut in­nan du upp­re­par he­la se­kven­sen två el­ler tre gång­er till. Fort­sätt med sam­ma möns­ter när du kör de fy­ra näs­ta öv­ning­ar­na (3A och 3B, 4A och 4B). Av­slu­ta med ett set med de två sista öv­ning­ar­na (5).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.