Ni tes­tar det jag in­te hin­ner!

Women's Health & Wellness - - Välkommen! -

Jag äls­kar grupp­trä­ning och blev jät­te­glad när jag i vå­ras såg att ni ha­de bör­jat tes­ta oli­ka grupp­trä­nings­for­mer igen i tid­ning­en. Man hin­ner ju in­te tes­ta allt och dess­utom har man ju in­te kort på al­la gym, och då är det top­pen att ni tes­tar och ger tum­me upp och tum­me ner till det jag in­te själv hin­ner el­ler kan kö­ra. Fort­sätt med det! /Lin­da

SVAR: Ja! Som vi äls­kar att tes­ta nya mer el­ler mind­re knäp­pa pass. Vi kom­mer in­te att slu­ta, det lo­var vi. Mis­sa in­te svet­ti­ga Bar­ry’s som vi tes­tar i det här num­ret på si­dan 32. //Wh-re­dak­tio­nen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.