TAG­GAD FÖR VINTERLÖPNING?

Women's Health & Wellness - - Välkommen! -

Som­ma­rens lopp är av­kla­ra­de och nu är det dags för höst­trä­ning. Vi frå­ga­de vår löpcoach Sanna Hed hur hon gör för att få ny ener­gi och kraft! Vil­ka är di­na tips för åter­hämt­ning ef­ter täv­lings­sä­song­en? 1. Ta nå­gon vec­ka/vec­kor helt av från löp­ning­en, trä­na al­ter­na­tivt och opla­ne­rat, det får of­ta upp läng­tan och su­get ef­ter att springa igen. 2. Ana­ly­se­ra di­na lopp, vad var kul? Vad fun­ka­de mind­re bra? 3. Ana­ly­se­ra din form. Ska­dor? Sli­tage? Vad vill du gö­ra an­norlun­da till näs­ta sä­song? Hur ska man lad­da in­för vin­ter­sä­song­ens löp­ning? 1. Sätt upp di­na mål. Det är så du vet hur du be­hö­ver trä­na. 2. In­hand­la den ut­rust­ning du be­hö­ver för sä­song­en. Då är för­ut­sätt­ning­ar­na för att springa ute myc­ket go­da. Un­der höst/vin­ter rör vi oss myc­ket mind­re ut­om­hus i vår vardag så jag tyc­ker det är bra att för­sö­ka springa ut­om­hus så myc­ket som möj­ligt då häl­so­ef­fek­ter­na är som bäst då. 3. Spring på löp­band som va­ri­a­tion när väd­ret su­ger som värst! 4. Trä­na li­te an­nan kon­di­tions­trä­ning un­der off­se­a­son; cyk­ling, sim­ning, crosstrai­ner gör dig mind­re sli­ten. 5. Lägg ex­tra krut och tid på styr­ke­trä­ning! Där byg­ger du en grund för att kun­na springa mer och hår­da­re näs­ta täv­lings­sä­song.

Psst!

Kol­la in Sanna Heds styrke­pass för lö­pa­re: wo­mens­he­alth.se/blog/ styr­ketra­nings­pass-for-lo­pa­re/

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.