Lyc­ko­boost för frus­na vin­ter­sjä­lar

Women's Health & Wellness - - Välkommen! -

då­ligt vä­der, ba­ra då­li­ga klä­der.” Ett ty­piskt svenskt, flås­hur­tigt ut­tryck. Men bor man i ett land med kraf­tigt va­ri­e­ran­de års­ti­der och där man jub­lar när me­te­o­ro­lo­gen på te­ve sä­ger ”up­pe­hållsvä­der”, så för­står man var­för ut­tryc­ket kom till. I det här num­ret av WH har vi ta­git in­tryck av det­ta och skri­ver om hur du ge­nom att väl­ja rätt klä­der kan trot­sa ky­la, hal­ka och isi­ga vin­dar ute i löp­spå­ret. (Se si­dan 28.)

Men var­för då? tän­ker du kanske nu. Var­för in­te ba­ra dra till gym­mets löp­band el­ler gå på nå­gon grupp­trä­nings­klass, där det fak­tiskt är varmt? Och ljust.

Jo, så kan man tän­ka, och det gjor­de jag ock­så ti­di­ga­re. Vil­le in­te fry­sa och bli kall, än mind­re hal­ka och få en mas­sa blå­mär­ken. Såg vin­tern som en lång trans­port­sträc­ka till vå­ren och som­ma­ren. Jag var en rik­tig stam­mis på gym­met och ha­de in­te ens hört ta­las om or­det ute­gym. Men så blev jag om­bedd av en re­dak­tör på Svens­ka Dag­bla­det att skri­va ett re­por­tage om hur man ska klä sig för att hål­la sig varm och torr när man vin­ter­spor­tar. Jag pro­va­de la­ger på la­ger-tek­ni­ken med skö­na me­ri­noull­plagg, son­de­ra­de mark­na­den. Och jag, som ald­rig ha­de ägt en lång­kal­song i mitt liv, blev helt frälst. Ha­sa­de runt hem­ma i un­der­ställ. Smög till och med på mig ett ull-la­ger un­der de van­li­ga klä­der­na när jag skul­le gå till job­bet, för att det var så skönt att slip­pa fry­sa på vägen från tun­nel­ba­nan till kon­to­ret.

För att in­te ta­la om vil­ken ahaupp­le­vel­se jag fick när jag se­dan skul­le gö­ra ett vin­ter­löp­sko­test för ett an­nat me­di­e­hus, så klart även då iklädd de ul­li­ga plag­gen. Jag ha­de ett fem­ton­tal sko­mo­del­ler som skul­le tes­tas un­der nå­gon månad. För­u­tom att det var skönt att dub­bar­na grep­pa­de tag om mar­ken, så var jag varm för förs­ta gång­en när jag var ute och trä­na­de på vin­tern. Och när so­len tit­ta­de fram och re­flek­te­ra­des i den vi­ta snön, då för­stod jag vad al­la in­bit­na vin­ter­spor­ta­re pra­ta­de om.

Att ba­ra få en li­ten stund så­dan lyc­ko­boost någ­ra gång­er i vec­kan, det ti­na­de upp min frus­na vin­ter­själ.

Väl­kom­men till ett nytt, vint­rigt num­mer av WH!

Jag, som ald­rig ha­de ägt en lång­kal­song bör­ja­de plöts­ligt ha­sa runt i un­der­ställ.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.