Så myc­ket STAR­KA­RE

Då: Par­ta­ja­de de nät­ter­na ige­nom i Los Ang­e­les ra­ve­kvar­ter och kun­de ha spel­ning­ar i tre ame­ri­kans­ka del­sta­ter på en dag. Nu: Hit­tar de lug­net ge­nom tuf­fa in­ter­val­ler och styr­ke­trä­ning och har (näs­tan) lärt sig att tac­ka nej. Möt Så myc­ket bätt­re­stjär­nor

Women's Health & Wellness - - Välkommen! -

Det ly­ser om dem när de stör­tar in på Wh-re­dak­tio­nen. Blö­ta i hå­ret, läm­nar en doft av nydu­schat ef­ter sig och är rö­da om kin­der­na. Ai­no och Car­ro, mest kän­da som Ico­na Pop, har pre­cis va­rit och trä­nat bootcamp med sitt kom­pis­gäng på ett gym i Stock­holms in­nerstad och har nu kom­mit för att hänga med oss på WH. Vi går in i ett av vå­ra kon­fe­rens­rum, som i dag har för­vand­lats till smink- och på­kläd­nings­rum. Ban­dets fa­vo­rit­staj­list, Na­dia Kandil, har du­kat upp ett smör­gås­bord av färgspra­kan­de trä­nings­klä­der in­för da­gens fo­to­gra­fe­ring. – Allt­så den här skul­le jag vil­ja ha på gym­met, sä­ger Ai­no och drar på sig en guld­ig topp, som vi­sar hen­nes vält­rim­ma­de mage.

Du­ons ener­gi smit­tar och för al­la som sett dem i Så myc­ket bätt­re som går på TV4 på lör­da­gar, så kan vi in­ty­ga att ja, de ÄR li­ka sprud­lan­de och ge­nu­i­na som de ver­kar i ru­tan. Det är svårt att för­stå att det höll på att gå gans­ka il­la med de här tje­jer­nas häl­sa, åt­minsto­ne för en av dem, för någ­ra år se­dan. I sam­band med att de slog ige­nom med lå­ten I lo­ve it, 2012, som blev en världs­hit och låg på ame­ri­kans­ka Bill­board­lis­tan i vec­kor, ru­sa­de li­vet i 180.

– Som mest ha­de vi 310 res­da­gar per år. Vi res­te kors och tvärs över USA och kun­de be­sö­ka 3 del­sta­ter på en och sam­ma dag. Vi spe­la­de, fes­ta­de, flög och åt då­ligt. Vi trä­na­de, men spo­ra­diskt ut­an plan. Li­vet va­ra ba­ra rock n’ roll, sä­ger Car­ro.

– Ja, vi lev­de ett helt ga­let liv. Vi blev allt stör­re som band och helt plöts­ligt var det in­te 30 mi­nu­ter på sce­nen, ut­an en och en halv tim­me, och det kräv­des en fy­sik som en eli­tid­rot­ta­re för att kla­ra av sho­wer­na. Vi stan­na­de ald­rig upp, sa ald­rig nej till en spel­ning. Vi var kän­da som ban­det som job­ba­de hår­dast, sä­ger Ai­no.

Så en dag 2014 var det som om nå­gon drog ner en mörk­lägg­nings­gar­din fram­för Ai­no. De be­fann sig på tur­né i USA och un­der tre da­gar ha­de Ai­no kraf­tig mi­grän. Hon sök­te läkar­vård, och det kon­sta­te­ra­des att hon ha­de hjärn­hin­ne­in­flam­ma­tion.

– Jag vil­le ba­ra so­va, tap­pa­de ap­ti­ten och tyck­te ingen­ting var roligt läng­re. Det här var min värs­ta pe­ri­od i li­vet. I ef­ter­hand har jag fat­tat att min kropp ha­de ta­git slut, sä­ger hon.

Hjärn­hin­ne­in­flam­ma­tion är ing­et att le­ka med, en all­var­lig sjuk­dom som kan på­ver­ka bå­de min­net och sin­nes­stäm­ning­en. Ai­no kän­de sig allt mer dep­pig och var in­te li­ka mo­ti­ve­rad att tur­ne­ra läng­re. Car­ro för­sök­te i sin tur att age­ra som den star­ka.

– Jag bör­ja­de slänga mig fram­för Ai­no, sä­ger Car­ro och släng­er ut si­na ar­mar me­dan smin­kö­sen för­sö­ker läg­ga founda­tion.

– Jag täck­te he­la ti­den upp för Ai­no, sa ”Jag kan ta in­ter­vju­er­na, du kan stan­na hem­ma på ho­tell­rum­met”. Men till slut blev det för myc­ket även för mig. Jag sa ”Nu åker vi hem”.

Och det gjor­de de. De for till­ba­ka hem till pool­vil­lan i Los Ang­e­les.

– Det be­slu­tet räd­da­de ban­det. Jag var i så då­ligt skick, bå­de fy­siskt och psy­kiskt, att det in­te ha­de gått att fort­sät­ta som vi gjor­de. Vi be­höv­de en pa­us, sä­ger Ai­no.

På kort tid blev det fär­re ra­ve­fes­ter i la­ger­lo­ka­ler in­på små­tim­mar­na och mer trä­ning och häl­so­sam mat.

– I LA finns otro­li­ga trä­nings­möj­lig­he­ter. Många av vå­ra vän­ner bor där och det var så kul att ta oss ti­den att löp­trä­na och kö­ra tuf­fa fys­pass med vå­ra kom­pi­sar. Vi har ta­git många långa hi­kes och pra­tat om li­vet med To­ve Lo, sä­ger Car­ro.

I den här ve­van hör­de Nike av sig och und­ra­de om de vil­le fron­ta en kam­panj för att få tje­jer att bör­ja springa. Car­ro ha­de ett av­sli­tet kors­band, och för att de skul­le kun­na tac­ka ja så an­li­ta­de de den La-ba­se­ra­de per­son­li­ga trä­na­ren Magnus Lygd­bäck, som skul­le få ord­ning på Car­ros knä. Hon ha­de så ont i knä­et att hon knappt kun­de springa till bus­sen. Men spe­ci­fik styr­ke­trä­ning bygg­de upp mus­kel­styr­kan kring knä­et och Magnus lärde hen­ne att springa med smär­ta un­der kon­trol­le­ra­de for­mer. När Car­ro kän­de sig svag och dep­pig över att in­te kun­na rö­ra sig som hon öns­ka­de var det Ai­nos tur att pep­pa.

– När jag se­dan lyc­ka­des springa 2 kilo­me­ter sa Ai­no: ”Wow, Car­ro, du är grym, nu kan du springa 2 kilo­me­ter!”

– Ja, och i dag är du snab­ba­re än jag, och spring­er mi­len! sä­ger Ai­no och ler brett.

Nu­me­ra trä­nar de myc­ket in­ter­val­ler och styr­ke­trä­ning. Och de pep­par varand­ra att pres­sa sig så myc­ket de or­kar.

– Jag vå­gar pus­ha mig själv på ett helt an­nat sätt än ti­di­ga­re. Jag vill ha musk­ler, jag vill kän­na mig stark och kla­ra av allt jag vill. Jag vill in­te se he­ro­in chic ut. Jag vill kän­na mig själv­sä­ker i min kropp. Trä­ning ger en jäk­ligt nice käns­la. Om jag kän­ner mig ne­re el­ler har pre­sta­tions­ång­est så går jag till gym­met och drar någ­ra sprin­ter, då för­svin­ner oron, sä­ger Car­ro.

När de bör­ja­de trä­na hos Magnus blev de in­te ba­ra fy­siskt och men­talt star­ka­re, de bör­ja­de även pri­o­ri­te­ra an­norlun­da. Ti­di­ga­re var Ai­no ald­rig uttrå­kad, hon ha­de stän­digt gre­jer på gång. Men ef­ter hjärn­hin­ne­in­flam­ma­tio­nen har hon bli­vit myc­ket mer lätt­stres­sad och det har bli­vit vik­tigt att få lov att va­ra trött och ba­ra få va­ra hem­ma.

– Vi är fort­fa­ran­de då­li­ga på att tac­ka nej till sa­ker, men vi har bli­vit bätt­re. Som nu, den här hös­ten, den har vi vigt åt att skri­va mu­sik i Sve­ri­ge. Det är un­der­bart, vi har in­te bott hem­ma på sju år, sä­ger Ai­no.

Och så har de ju va­rit med i Så myc­ket bätt­re och bli­vit folk­kä­ra i sitt hem­land.

– Vi har fått frå­gan att va­ra med ti­di­ga­re. Men det har in­te pas­sat med vårt tur­ne­ran­de. Vi är in­te så sto­ra i Sve­ri­ge som ut­om­lands, så det här är jät­te­ro­ligt för oss, sä­ger Car­ro.

”Vi kän­ner av varand­ras ener­gi­er och när jag är svag är hon stark”

POPIKONERNAIco­na Pop är en av tre svens­ka ar­tis­ter/ grup­per som har sålt pla­ti­na i USA med en sing­el. De and­ra två som lyc­kats är Avicii och Swe­dish House Ma­fia. I lo­ve it ha­de sålt över 2 mil­jo­ner ex­em­plar i USA i ju­li 2013. Den 1 ju­li 2013 ha­de sam­ma låt även nått Eng­lands­lis­tan med 125 000 sål­da sing­lar förs­ta vec­kan.

FO­TO: TV4

Car­ro och Ai­no är just nu ak­tu­el­la i Så myc­ket bätt­re på TV4.

Sport­topp, Soc. Jac­ka, Pu­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.