GLADARE I GRUPP

Women's Health & Wellness - - Träning Scoop! -

All trä­ning är bra för hu­mö­ret – det kan ju till och med mot­ver­ka stress och ång­est. Men det ver­kar som att grupp­trä­ning i al­la for­mer är strå­et vas­sa­re än att trä­na ensam även om pul­sen går upp li­ka myc­ket. En ny stu­die vi­sar att grupp­trä­ning var be­tyd­ligt mer ef­fek­tivt än att trä­na ensam när det gäl­ler för­bätt­ring i men­talt väl­be­fin­nan­de, stress­minsk­ning och fy­siskt väl­må­en­de. Ung­e­fär en fjär­de­del av de som trä­na­de i grupp kän­de för­bätt­ring jäm­fört med de som trä­na­de en­sam­ma, där siff­ran låg på en av tio. Upp med han­den den som är för­vå­nad! Nej, just det. Vi är flock­djur.

Källa: Uni­ver­si­ty of New Eng­land Col­lege

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.