DIN FAVORITTRÄNING: DISTANS (LÖP­NING, CYKEL...)

Women's Health & Wellness - - Träning -

Pro­ble­men: Din kropp fun­ge­rar som en en­het, en kropps­ked­ja där man ald­rig är star­ka­re än den sva­gas­te län­ken. När en mus­kel­grupp el­ler led blir stel el­ler lat får näs­ta länk i ked­jan, el­ler en länk läng­re bort i ked­jan, ta smäl­len. Det kan or­sa­ka sned­be­last­ning­ar och ska­dor, till ex­em­pel in­flam­ma­tion i It-ban­det (höft som brå­kar med knä), häl­se­ne­in­flam­ma­tion (vad och fot) och oli­ka for­mer av stress­frak­tu­rer. Din pre­hab­plan: Sik­ta på ett två­frontsan­grepp ge­nom att bå­de sträc­ka ut och att stär­ka. De här dy­na­mis­ka stret­char­na och kropps­vikt­söv­ning­ar­na kom­mer att mot­ver­ka att du blir tajt i musk­ler och le­der sam­ti­digt som de ak­ti­ve­rar rum­pan och bå­len så att de är re­do att ta i när ditt pass ska bör­ja. Kör öv­ning­ar­na två el­ler tre gång­er i vec­kan, fram­för allt fö­re di­na mer ex­plo­si­va pass el­ler lång­pass.

AK­TI­VE­RA DIN RUM­PA: BENLYFTKOMBO

Ligg på väns­ter si­da med be­nen ut­sträck­ta. Lyft hö­ger ben lång­samt och sänk det igen. Gör 10 till 15 styc­ken och upp­re­pa se­dan med väns­ter ben. Ligg se­dan på mage och böj hö­ger ben så att fotsu­lan pe­kar mot ta­ket. Spänn rum­pan och lyft be­net någ­ra cen­ti­me­ter. och sänk se­dan lång­samt. Gör 10 till 15 re­pe­ti­tio­ner och upp­re­pa se­dan på and­ra si­dan.

STÄRK BÅ­LEN: UT­FALL MED VRIDNING

Stå med föt­ter­na höft­brett isär. Kliv bak med hö­ger fot och böj bå­da be­nen så att bak­re knät kom­mer nä­ra gol­vet. Vrid över­krop­pen till väns­ter. Gå till­ba­ka till start. Gör 10 till 15 styc­ken och byt se­dan ben.

LOSSA PÅ HÖF­TER­NA: KISSANDE HUN­DEN

Stå på al­la fy­ra. Be­håll be­net böjt och ryg­gen rak och lyft se­dan hö­ger knä ut åt si­dan. Gör 10 till 15 re­pe­ti­tio­ner och byt se­dan ben.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.