DIN FAVORITTRÄNING: STYR­KA

Women's Health & Wellness - - Träning -

Pro­ble­men: Många styr­keöv­ning­ar (bänk­press, knä­böj, lats­drag) pre­mi­e­rar de sto­ra star­ka mus­kel­grup­per­na och ig­no­re­rar de små sta­bi­li­se­ran­de som hjäl­per krop­pen från oba­lan­ser. Din pre­hab­plan: Rul­la på fo­am­rol­ler. Fem mi­nu­ter på di­na ste­la musk­ler fö­re trä­ning­en kan va­ra ska­de­fö­re­byg­gan­de ef­tersom det kan öka rö­rel­se­om­fång­et. Se­dan kan du kö­ra de här öv­ning­ar­na minst två gång­er i vec­kan för att gö­ra dig rör­li­ga­re och stär­ka de små musk­ler­na som ska hjäl­pa dig att bli mer ba­lan­se­rad.

I-Y-T-LYFT

Ligg på mage på gol­vet el­ler mot en lu­tan­de bänk. Lyft ar­mar­na över hu­vu­det så att din kropp for­mar ett I (a). Sänk ar­mar­na och lyft dem se­dan igen så att du for­mar ett Y (b) och se­dan ett T (c). Håll fem se­kun­der på var­je och upp­re­pa allt fem varv.

KÅLMASK TILL DJUP KNÄ­BÖJ

Stå höft­brett isär med föt­ter­na. Fäll över­krop­pen och pla­ce­ra hän­der­na i gol­vet med så ra­ka ben som möj­ligt

(a). Gå sak­ta fram med hän­der­na tills du står i en arm­häv­nings­po­si­tion (b). Kliv in med di­na föt­ter mot hän­der­na och kom upp till stå­en­de. Gå se­dan ner i en så djup knä­böj du kan (c). Gör 10 till 15 re­pe­ti­tio­ner.

SKALBAGGEN

Ligg på rygg med ar­mar­na lyf­ta mot ta­ket och be­nen böj­da och lyf­ta i 90 gra­der i höf­ten och knä­na (a). Sänk väns­ter arm och hö­ger ben tills de är pre­cis över gol­vet (b), Gå till­ba­ka till start och upp­re­pa på and­ra si­dan. Al­ter­ne­ra och gör 10 till 15 per si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.