HÅLLBART BE­SLUT

Women's Health & Wellness - - Mode scoop ! -

Svens­ka väsk­mär­ket San­dqvist bör­jar job­ba med små­ska­li­ga bo­mulls­pro­du­cen­ter i In­di­en. Nytt hållbart mål är satt, 2018 kom­mer al­la väs­kor att till­ver­kas av eko­lo­giskt od­lad bo­mull och åter­vun­na syn­tet­ma­te­ri­al.

– Om man pro­du­ce­rar nå­got så mås­te man för­sö­ka gö­ra det på ett så bra sätt som det ba­ra går. Det är ju ing­et snack om att slit-och-släng­men­ta­li­te­ten och fast fa­shion är skräp som för­stör vår pla­net, sä­ger grun­da­ren Se­basti­an Wes­tin.

Vid tra­di­tio­nell bo­mulls­od­ling krävs ke­mi­ka­li­er som på­ver­kar bå­de män­ni­skor och mil­jön i när­om­rå­det negativt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.