Tips på bra mat för natt­ar­be­ta­re

Women's Health & Wellness - - Frågawh -

Jag ar­be­tar mel­lan kloc­kan 21 och 7.15 på mor­go­nen och und­rar när jag ska för­läg­ga mi­na mål­ti­der. Ska jag äta fru­kost in­nan jag läg­ger mig på mor­go­nen el­ler när jag vak­nar? Vil­ken tid ska jag äta lunch och mid­dag? Jag kan tilläg­ga att jag of­tast so­ver mel­lan 8 och 14.30. Vad kan jag lämp­li­gast äta un­der natt­pas­set då jag of­tast kän­ner mig hung­rig och su­gen på nå­got? För­sö­ker ock­så få in trä­ning i mitt liv. Finns det nå­got jag ska tän­ka på när det gäl­ler det? Jag har någ­ra kol­le­gor som trä­nar på mor­go­nen, ef­ter job­bet, är det bra el­ler då­ligt? /An­ni­ka

Att job­ba natt in­ne­bär all­tid ett gis­sel med ma­ten. Vi är helt en­kelt in­te kon­stru­e­ra­de för att va­ra vak­na på nat­ten och än mind­re äta på nat­ten. Det är tim­mar­na mel­lan 24.00 och 05.00 som är de mest kri­tis­ka. Här bör man helst und­vi­ka helt att äta el­ler dric­ka ener­gi­ri­ka dryc­ker. Jag skul­le re­kom­men­de­ra dig att äta en or­dent­lig mål­tid (kal­la det fru­kost) på mor­go­nen in­nan du går och läg­ger dig. Det be­hö­ver du för att få en så bra sömn som möj­ligt på da­gen. Hung­er väc­ker näm­li­gen oss. På ef­ter­mid­da­gen när du vak­nar läg­ger du in näs­ta hu­vud­mål (ex­em­pel­vis lunch). Tred­je hu­vud­mål­ti­den, mid­da­gen, bör lig­ga kring kloc­kan 20–22 be­ro­en­de på vad du har för möj­lig­he­ter att äta un­der ditt ar­bets­pass.

Om du äter mid­da­gen vid 20 kan du läg­ga in ett pro­te­in­rikt mel­lan­mål pre­cis fö­re mid­natt för att kun­na hål­la dig un­der de kri­tis­ka tim­mar­na. Det är kol­hyd­ra­ter som stör krop­pens dygns­rytm mest så des­sa bör du und­vi­ka un­der nat­ten. Ty­värr gäl­ler det även frukt. Kän­ner du att du be­hö­ver nå­got så välj nöt­ter el­ler pro­te­inkäl­lor

så som keso, kesel­la, na­tu­rell yog­hurt, ägg el­ler en pro­te­ind­rink. Det kan va­ra lätt att ta till kaf­fe, te och söt­sa­ker för att hål­la sig va­ken på nat­ten. Dess­utom är det pre­cis det som vår hjär­na ber om när vi är vak­na på nat­ten, men det är att brå­ka re­jält med krop­pen. För­sök und­vi­ka des­sa pro­duk­ter nat­te­tid och ät dem hell­re un­der dyg­nets lju­sa tim­mar, så gör du din kropp en stor tjänst.

Trä­ning­en gör du klo­kast i att läg­ga ef­ter din sömn. När ex­akt spe­lar in­te så stor roll. På mor­go­nen, fö­re din sömn, finns det risk att den väc­ker dig och gör det svå­ra­re att som­na.

Kristi­na An­ders­son Nä­rings­fy­si­o­log, fö­re­lä­sa­re och för­fat­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.