Hur blir jag av med mitt höf­tont?

Women's Health & Wellness - - Frågawh -

Jag har bör­jat få li­te pro­blem med mi­na höf­ter och min länd­rygg. Höf­ter­na känns ste­la och orör­li­ga och gör of­ta ont när jag har sprung­it, lik­som in­u­ti le­den. Se­dan har jag bör­jat få ont i länd­ryg­gen ock­så, och det har nog att gö­ra med att höf­ter­na är så ste­la, el­ler vad tror du? Vad kan jag gö­ra? / Sand­ra Höf­ter­na är sto­ra och star­ka le­der som gär­na stäl­ler till det för and­ra le­der, bå­de de som sit­ter över (länd­ryg­gen) och de som sit­ter un­der (knä­na). Det lå­ter ju som om di­na höf­ter har bli­vit li­te orör­li­ga och tap­pat i funk­tion, vil­ket gör att de dels gör ont och dels drar i länd­ryg­gen.

En del av den star­ka höft­bö­jar­mus­keln fäs­ter bak i länd­ryg­gen, och blir då höft­bö­jar­na kor­ta kom­mer det att dra i länd­ryg­gen och gö­ra ont.

Du ska få tre öv­ning­ar som bor­de kun­na job­ba upp funk­tio­nen i di­na höf­ter igen, och dess­utom sträc­ka ut di­na höft­bö­ja­re för att lätta upp i länd­ryg­gen: 1. Sitt på rum­pan med böj­da ben och föt­ter­na i gol­vet. Fäll knä­na åt ena hål­let, för­sök att ha sitt­be­nen kvar i gol­vet. Fäll knä­na så långt du kan, håll nå­gon se­kund och byt se­dan håll. Upp­re­pa 10 gång­er per si­da. 2. Ta ett li­tet kliv fram­åt, som ett li­tet ut­fall. Se till att det drar i höf­ten på det bak­re be­net. Sträck upp ar­mar­na mot ta­ket. Kliv till­ba­ka och upp­re­pa minst 10 gång­er. Gör se­dan sam­ma sak men ro­te­ra över­krop­pen åt bå­da hål­len. Gör se­dan sam­ma sak men lu­ta över­krop­pen åt bå­da hål­len med ar­mar­na upp. Upp­re­pa på and­ra be­net. 3. Stå i hun­den. Kliv fram med ena be­net och lägg det ut åt si­dan un­der krop­pen. Sjunk ner så långt du kan ut­an att vri­da över­krop­pen. Kom till­ba­ka till hun­den och upp­re­pa på and­ra si­dan. Al­ter­ne­ra tills du gjort 8–10 per si­da.

Öpp­na upp höf­ten för att få bukt med smär­tan.

An­na-le­na Petterson Per­son­lig trä­na­re och trä­nings­re­dak­tör på Wo­men’s He­alth. Läs hen­nes blogg på wo­mens­he­alth.se/ blogs/an­na-le­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.