17:00

Women's Health & Wellness - - Res Med Wh -

Den gam­la flyg­plats­hal­len. Rul­la i hi­sto­risk mil­jö Ba­ra en snabb s-bahn­tur ut­an­för cent­rum lig­ger ett av Ber­lins mest spek­ta­ku­lä­ra re­kre­a­tions­om­rå­den. Gam­la flyg­plat­sen Tem­pel­hof har gjorts om till upp­le­vel­se­park, där man kan kän­na histo­ri­ens ving­slag i den i det när­mas­te in­tak­ta ar­ki­tek­tu­ren från 1930-ta­let sam­ti­digt som man kan åka rullskrid­skor. På de gam­la land­nings­ba­nor­na har man an­lagt en 4,5 kilo­me­ter lång rullskrid­sko­ba­na. Mis­sa in­te att kol­la in själ­va flyg­plats­bygg­na­den, som har bli­vit en vik­tig sym­bol för Ber­li­nar­nas fri­het och vars enor­ma kon­struk­tion är en upp­le­vel­se i sig.

www.thf-ber­lin.de

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.