TÖJ PÅ GRÄN­SER­NA

Women's Health & Wellness - - Träning -

Man har länge ve­tat att ett gum­mi­band är ett per­fekt al­ter­na­tiv till fria vik­ter och ma­ski­ner, fram­för allt för ska­da­de och trä­nings­o­vana. Men fak­tum är att ett gum­mi­band kan va­ra ef­fek­tivt även för dig som är trä­nings­van. Det kan gö­ra van­li­ga snäl­la kropps­vikt­söv­ning­ar till re­na små hel­ve­ten.

DE ÖKAR MUSKELAKTIVITETEN

Gum­mi­band är uni­ka in­om trä­nings­värl­den ef­tersom de kan ska­pa kon­stant mot­stånd el­ler vän­da på mot­stån­det i öv­ning­ar. Tes­ta till ex­em­pel att gö­ra si­tups med ett gum­mi­band fäst bakom hu­vu­det och håll den and­ra än­den bakom nac­ken. När öv­ning­en bru­kar va­ra lät­tast blir den nu i stäl­let tyngst. En stu­die i Eu­ro­pe­an Jour­nal of Sport Sci­ence vi­sa­de att gum­mi­band kan öka muskelaktiviteten un­der ett pass med 15 pro­cent jäm­fört med att trä­na med hant­lar. Och stret­chen i gum­mi­ban­det gör att du ak­ti­ve­rar små sta­bi­li­se­ran­de musk­ler som kopp­las på när du mås­te hål­la kon­troll ge­nom he­la rö­rel­sen. Ban­den gör dess­utom allt det här ut­an att läg­ga myc­ket be­last­ning på di­na le­der. Du kom­mer att bli trött, allt­så på rik­tigt skittrött, men det är skon­sam trä­ning som är snäll och elak på sam­ma gång.

DE ÖKAR DIN FÖRBRÄNNING

Det sä­ger sig självt, ju fler mus­kel­fib­rer som är igång un­der trä­ning­en, desto mer ka­lo­ri­er går åt till ar­be­tet. Och om du trä­nar myc­ket så får du en stör­re an­del ak­tiv mus­kel­mas­sa i krop­pen som i sig krä­ver mer ener­gi för att hål­las igång, även när du in­te trä­nar.

DE PUTSAR DIN TEK­NIK

En av gum­mi­ban­dets främs­ta för­de­lar är att det har en in­byggd fel­rät­ta­re. Om du till ex­em­pel sät­ter ett gum­mi­band strax ovan­för knä­na när du gör knä­böj kom­mer krop­pen au­to­ma­tiskt att job­ba emot mot­stån­det och pres­sa ut knä­na. Många har en ten­dens att lå­ta knä­na fal­la in i en knä­böj, vil­ket re­sul­te­rar i en fel­be­last­ning på knä­le­den och kan till slut re­sul­te­ra i ska­dor i knä­na och/el­ler föt­ter­na, som ock­så ham­nar snett om knä­na åker in. Du kan ock­så ha hjälp av ett gum­mi­band runt di­na un­derar­mar när du gör armhävningar för att hål­la rätt vin­kel i arm­bå­gar­na.

DE STÄR­KER SVAGHETER

Har du la­ta rump­musk­ler el­ler svårt att få kon­takt med musk­ler­na runt skuld­ror­na? Då kom­mer du att kän­na stor skill­nad om du trä­nar med gum­mi­band ef­tersom det är ett redskap som in­te lå­ter la­ta musk­ler kom­ma un­dan. Gum­mi­band kan ba­lan­se­ra upp din kropp som kanske är sva­ga­re där mus­ker­na är la­ta, till ex­em­pel bak­si­dan på be­nen el­ler ryg­gen. Och för lö­pa­re går det att stär­ka ut­si­dan på höf­ten, som kan va­ra kne­pig att kom­ma åt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.