BOOS­TA BAN­DET

Women's Health & Wellness - - Träning -

Det går att gö­ra myc­ket för att få ex­tra fart på krop­pen med det mi­ni­ma­lis­tis­ka red­ska­pet.

DUBB­LA

Ef­tersom ban­den är skon­sam­ma och gör öv­ning­ar job­bi­ga ut­an att läg­ga vikt på krop­pen kan du an­vän­da fle­ra styc­ken på en gång ut­an att ris­ke­ra ska­dor. Tes­ta att sät­ta ett band runt un­derar­mar­na och ett runt knä­na och gå se­dan be­arcrawl. Du kom­mer att kän­na att det blir en re­jäl ut­ma­ning för bå­len att pres­sa isär bå­de knä­na och ar­mar­na. El­ler ja, du kom­mer att kän­na det i he­la krop­pen.

HÅLL SPÄNNINGEN

När du till ex­em­pel ska gå si­d­o­steg med ban­det runt be­nen för att trä­na ut­si­dan på höf­ter­na, gå in­te ihop för myc­ket med föt­ter­na så att spänningen släp­per. Kliv i stäl­let ut så att det drar or­dent­ligt i ban­det och se­dan när du kli­ver ihop tar du ba­ra ett li­tet steg ihop så att ban­det fort­fa­ran­de är ut­dra­get. Då får du max­i­mal trä­ning ur ban­det.

LÄTTA BAND FÖR HAS­TIG­HET

När du ska kö­ra ex­plo­si­va öv­ning­ar, som jum­ping jacks el­ler plankhopp med band, se till att du har ett band med till­räck­ligt lätt mot­stånd för att in­te be­grän­sa själ­va rö­rel­sen. Det ska gö­ra öv­ning­en tyng­re, in­te gö­ra att ditt rö­rel­se­om­fång blir mind­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.