Så blir du oför­stör­bar!

Hopp­la! Det var ing­et li­tet löf­te! Men det är fak­tiskt in­te ba­ra en öns­ke­dröm ut­an re­a­lis­tiskt. Fler och fler för­står vik­ten av att ta hand om krop­pen in­nan den går sön­der, det som kal­las prehab.

Women's Health & Wellness - - Träning -

Fler och fler trä­na­re ser till att få in prehab i si­na id­rot­ta­res trä­nings­sche­man. Och det är in­te så kons­tigt ef­tersom ny forsk­ning vi­sar att de som ute­slu­tan­de hål­ler på med en sport lö­per en 85 pro­cent hög­re risk att ska­da sig än de som är ak­ti­va in­om fle­ra id­rot­ter. Det är såklart för att krop­pen ut­sätts för ett mer en­si­digt sli­tage om man gör sam­ma sak dag ut och dag in och det kan le­da till oli­ka ska­dor och över­an­sträng­ning­ar.

Så vad ska du gö­ra för att kun­na fort­sät­ta gö­ra det du äls­kar? Hop­pa på det här skräd­dar­syd­da pre­hab­pro­gram­met för­stås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.