Äls­ka vin­ter­löp­ning!

När snön yr och vin­den vi­ner kan det va­ra svårt att hit­ta mo­ti­va­tio­nen för en löp­tur. Men det är dags att tän­ka om! Vi har kne­pen som hål­ler dig bå­de varm och på föt­ter och gör dig kär i löp­ning – även så här års.

Women's Health & Wellness - - Träning - TEXT: AN­NA-LE­NA PETTERSON

När tem­pe­ra­tu­ren bör­jar kry­pa un­der noll­sträc­ket kan det va­ra ex­tra vik­tigt att tän­ka ett varv till in­nan man klär på sig för löp­ning. Det är lätt att dra på sig al­la klä­der gar­de­ro­ben kan upp­bå­da ef­tersom du fry­ser vid blot­ta tan­ken på att gå ut i mi­nus­gra­der­na. Gör du det kom­mer du att bäd­da för en ka­ta­stroflöp­ning. Du ska klä dig så pass kallt att du fry­ser li­te de förs­ta fem mi­nu­ter­na du är ute, men se­dan ska du ha bli­vit så varm att klä­der­na känns la­gom tjoc­ka. La­ger på la­ger fun­ge­rar bäst ef­tersom det är luft­lag­ren mel­lan klä­der­na som hål­ler dig varm. Dess­utom har du då möj­lig­het att ta ett ex­tra la­ger yt­terst som du kan ta av mitt un­der löp­tu­ren om du mär­ker att det blev li­te för varmt.

Du kan ock­så se till att vär­ma upp in­om­hus, in­nan du ger dig ut. Då kom­mer du att va­ra varm och in­te kän­na sam­ma be­hov av al­la ex­tra­la­ger som du egent­li­gen in­te be­hö­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.