SPRING EF­FEK­TIVT I KY­LAN!

Women's Health & Wellness - - Träning -

Ok, då är du väl­klädd och ute. När det kom­mer till själ­va löp­ning­en är det främs­ta tip­set att springa med kor­ta­re steg än du kanske är van vid så att du lan­dar med fo­ten rakt un­der dig, där tyngd­punk­ten lig­ger. Då är ris­ken att hal­ka myc­ket mind­re än om du äl­gar på med långa kliv och lan­dar med fo­ten långt fram. Spring­er du och spän­ner dig för att in­te hal­ka kom­mer du att springa med ett jät­te­kons­tigt löp­steg, och det blir in­te be­kvämt.

Tänk ock­så på att du kan be­hö­va vär­ma upp läng­re än när det är varmt ute. Dels för att krop­pen är kal­la­re ut­i­från, dels för att du kanske spän­ner dig li­te om det är kallt och du kan be­hö­va en stund för att bli varm och slapp­na av. Du kan väl­ja att vär­ma upp in­om­hus el­ler när du bör­jar springa (se ex­em­pel på upp­värm­ning­ar till hö­ger).

Luft­vä­gar­na mås­te ock­så vän­ja sig vid den kal­la luf­ten, så bör­ja för­sik­tigt och öka grad­vis tills det känns okej att bli and­fådd. Som du re­dan har läst kan det va­ra skönt att an­das ge­nom nå­got när du spring­er, el­ler för­sö­ka att an­das ge­nom nä­san så att luf­ten värms upp in­nan den når luft­rö­ren. Ja, det kan va­ra svårt ef­tersom ky­lan lätt gör att man blir sno­rig.

Om det blå­ser kom­mer köl­def­fek­ten att va­ra stör­re än om det är vind­stil­la. För­sök att pla­ne­ra löp­tu­ren så att du spring­er i mot­vind på bort­vä­gen och i med­vind på vägen hem. På det sät­tet slip­per du at vän­da och slås av kall mot­vind när du är svet­tig och trött. Du kan ock­så und­vi­ka den kal­la vin­den helt och för­sö­ka springa i lä, till ex­em­pel i sko­gen. Det kan ock­så va­ra lät­ta­re att hit­ta skö­na löpsling­or som in­te är glas­ha­la i sko­gen där snön in­te plo­gas och plat­tas till och blir is.

Det går så klart att väl­ja att kö­ra he­la vin­ter­sä­song­en in­om­hus ock­så, men hur tufft är det? Nej, just det. Dä­re­mot, ska du springa snab­ba in­ter­val­ler kan det va­ra säk­ra­re att springa dem på löp­band så att du kan springa på or­dent­ligt ut­an att be­hö­va va­ra rädd för att hal­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.