15 MI­NU­TER TRÄ­NING

Women's Health & Wellness - - Träning -

VÄSSA RUM­PAN PÅ BOL­LEN

Vad? Ba­lans­bol­len kan så myc­ket mer än att trä­na upp din stål­bål. Det här snab­ba pro­gram­met kom­mer att gö­ra un­der­verk med din rum­pa och fram­si­da och bak­si­da lår. Och ja, bå­len ock­så för­stås. Var­för? Du kom­mer att trä­na och kom­ma åt så­väl sto­ra musk­ler i rum­pan och be­nen som små sta­bi­li­se­ran­de musk­ler som lyf­ter din kropp från gol­vet. Du lär kän­na det da­gen ef­ter när du kän­ner av musk­ler du in­te viss­te att du ha­de. Hur? En till två gång­er i vec­kan kör du al­la öv­ning­ar i ord­ning, ut­an vi­la mel­lan. När du har gjort al­la fy­ra öv­ning­ar, vi­la nå­gon mi­nut och kör se­dan två gång­er till.

Se till att bol­len är or­dent­ligt upp­blåst in­nan du sät­ter igång. Den ska kän­nas späns­tig och kun­na stud­sa bra, in­te kän­nas som en trött bal­long.

Ligg på rygg med hä­lar­na på bol­len. Lyft upp höf­ten så att krop­pen bil­dar en rak lin­je från ax­lar­na till hä­lar­na (a). Dra in hä­lar­na mot rum­pan så att bol­len rul­lar in så långt som möj­ligt mot dig (b). Pau­sa och vänd se­dan rö­rel­sen lång­samt. Det är en...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.