Suc­cé i kött­bul­le-fa­bri­ken Hur du gör en per­fekt kött­bul­le.

Women's Health & Wellness - - Smart Mat -

VÄLJ RÄTT KÖTT Dy­ra­re är in­te all­tid bätt­re, det är sna­ra­re en smak­sak. Men se till att köt­tet in­te är för ma­gert ef­tersom det kan bli tor­ra kött­bul­lar. Till­sätt i så fall li­te fläsk­färs i sme­ten. HÅLL DET KALLT Om du tar ut köt­tet för ti­digt ur ky­len kom­mer fet­tet att smäl­ta och då blir kött­bul­lar­na li­te tor­ra och gum­mi­ak­ti­ga och in­te minst väl­digt klad­di­ga att rul­la. AN­VÄND HÄN­DER­NA Knå­da köt­tet så att det fri­görs pro­te­i­ner som hål­ler ihop bul­lar­na. GÖR SOM GULDLOCK Gör in­te kött­bul­lar­na för sto­ra, men in­te hel­ler för små. Sat­sa på en stor­lek mel­lan ping­is- och golf­boll. De sto­ra blir lätt brän­da på ut­si­dan och ofär­di­ga på in­si­dan me­dan de små of­ta blir tor­ra. BUL­LAR I UG­NEN Att frä­sa kött­bul­lar och se­dan la­ga dem fär­digt i ug­nen är en bra tek­nik, fram­för allt för nöt-, fläsk- och lamm­bul­lar. Dä­re­mot kan det va­ra li­te för hårt­hänt mot kyck­ling­färs. Det räc­ker att ba­ka di­na kyck­ling­bul­lar i ug­nen. Sam­ma sak gäl­ler för kal­ko­noch bön­bul­lar. Om du mär­ker att di­na kött­bul­lar har svårt att hål­la ihop, kör dem i ug­nen så att du får he­la bul­lar och slip­per räd­da kött­bul­le­mos från stek­pan­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.