7 STEG TILL ATT ÄLS­KA DIG SJÄLV

Du själv. Det är den en­da per­so­nen du ga­ran­te­rat kom­mer att um­gås med var­je dag i he­la ditt liv. Re­la­tio­nen mel­lan dig och dig är där­med en av de all­ra vik­ti­gas­te. Men hur gör man egent­li­gen för att bli kom­pis med kvin­nan i spe­geln?

Women's Health & Wellness - - Coach - TEXT: LIN­NEA MOLANDER

”Äls­ka dig själv.” Visst har du hört det tu­sen gång­er? Kvin­nor ma­tas kon­stant med bud­skap om att det är vik­tigt att va­ra snäll mot, tro på och tyc­ka om sig själv. Det är ba­ra en li­ten de­talj som sak­nas: Det fram­går in­te vad vi ska gö­ra för att lyc­kas med det. I själ­va ver­ket är det en fär­dig­het som går att öva upp, även om det in­te hel­ler bru­kar fram­gå.

Christi­na An­ders­son är le­gi­ti­me­rad psy­ko­log, yo­ga­lä­ra­re och forskare i med­käns­la vid Ka­ro­lins­ka In­sti­tu­tet. Hon är dess­utom för­fat­ta­re till boken Com­pas­sio­nef­fek­ten om själv­med­käns­la. Hon me­nar att pres­sen på att vi ska tyc­ka om oss själ­va kan sät­ta krok­ben, och att vå­ra am­bi­tio­ner in­te all­tid är rim­li­ga.

– Fa­ran med att strä­va ef­ter att all­tid äls­ka sig själv är att li­vet in­te all­tid gör det möj­ligt. De höga kra­ven gör att man blir dö­man­de mot sig själv när man av helt rim­li­ga skäl in­te lyc­kas.

Oav­sett om de väl­me­nan­de fe­el­good-tip­sen kom­mer från en vän, fö­re­lä­sa­re el­ler en häl­so­tid­ning – som den du hål­ler i – ris­ke­rar de allt­så att ge mot­satt ef­fekt om de kon­kre­ta in­struk­tio­ner­na ute­blir. Det känns na­tur­ligt­vis job­bigt att miss­lyc­kas med nå­got som man är med­ve­ten om att man bor­de gö­ra. Och plöts­ligt mår vi säm­re i stäl­let för bätt­re av tip­sen.

Det blir lätt att av­fär­da ord om att va­ra snäll mot sig själv som tom­ma kly­schor. Vil­ket är helt för­stå­e­ligt, men väl­digt synd ef­tersom de of­ta är bå­de san­na, vik­ti­ga och be­lag­da med forsk­ning. Tack va­re den­na forsk­ning finns det i dag mäng­der av evi­dens­ba­se­ra­de prak­tis­ka verk­tyg du kan an­vän­da för att stär­ka re­la­tio­nen mel­lan dig och dig. Här har vi sam­lat sju av dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.