2 Lyss­na på tan­kar­na

Women's Health & Wellness - - Co­ach -

Den stränga rös­ten i hu­vu­det som all­tid tyc­ker att du kan gö­ra li­te mer. Som sä­ger att du bor­de lyc­kas li­te bätt­re och kan pres­sa dig li­te hår­da­re. Den rös­ten har stor makt över din själv­bild. Många tror att den själv­kri­tis­ka rös­ten kan mo­ti­ve­ra dem till mer fram­gång, men forsk­ning vi­sar tyd­ligt att vi var­ken kan må el­ler pre­ste­ra op­ti­malt när nå­gon är elak mot oss. Och det är oav­sett om den ela­ka rös­ten kom­mer in­i­från el­ler ut­i­från. Of­ta iden­ti­fi­e­rar vi oss mer med den del av oss som tän­ker den ela­ka tan­ken än den del som får hö­ra den. Vil­ket gör att vi in­te all­tid är med­vet­na om hur tas­ki­ga tan­kar vi fak­tiskt tän­ker. Först när vi mår då­ligt blir vi med­vet­na om att nå­got har hänt; som om al­la krav­fyll­da tan­kar vo­re en ber­goch­dal­ba­na vi pre­cis kli­vit av. Där­för är ett vik­tigt steg mot mer själv­med­käns­la att lyss­na på vad du tän­ker. För att kun­na va­ra snäll mot dig själv be­hö­ver du bli upp­märk­sam på när du in­te är det, det­ta krä­ver en ak­tiv med­ve­ten­het om di­na tan­kar. Stan­na där­för till då och då och lyss­na på vad som för­sig­går mel­lan öro­nen. Sär­skilt i stun­der som känns job­bi­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.