4 Var vän­lig mot krop­pen

Women's Health & Wellness - - Coach -

Vän­lig­het mot din egen kropp har i Kristin Neffs forsk­ning vi­sat sig va­ra ett ef­fek­tivt sätt att stär­ka re­la­tio­nen till dig själv. Att hål­la om dig själv i en varm, om­fam­nan­de kram lug­nar ditt nerv­sy­stem och lind­rar job­bi­ga käns­lor. Of­ta är vi myc­ket ovana vid att vi­sa den här ty­pen av om­tan­ke mot oss själ­va och det kan kän­nas främ­man­de. Men även om hu­vu­det sä­ger att det är lar­vigt bryr sig in­te din kropp om det, ut­an lug­nar sig. Du kan ock­så gö­ra nå­got så en­kelt som att läg­ga en hand på din bröst­korg och klap­pa den vän­ligt med tummen. El­ler hål­la om din egen kind med ena el­ler bå­da hän­der­na. Uppskat­tar du att hål­la hand med män­ni­skor du tyc­ker om kan du lå­ta di­na eg­na hän­der om­slu­ta varand­ra. Al­la des­sa sa­ker är myc­ket om­tänk­sam­ma for­mer av kropps­kon­takt. De sig­na­le­rar vär­me och tröst. Pro­va!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.