5 Slu­ta jäm­fö­ra dig

Women's Health & Wellness - - Coach -

En­ligt Christi­na An­ders­son är jäm­fö­rel­se­sju­kan en vik­tig an­led­ning till mång­as då­li­ga själv­bild.

– Vi jäm­för oss med and­ra och vär­de­rar oss själ­va ut­i­från det.

Det kan se ut som att al­la and­ra har så per­fek­ta liv att vi kän­ner oss kons­ti­ga som har pro­blem. Men om det finns nå­got vi kan va­ra säk­ra på är det, att fel, bris­ter och ut­ma­ning­ar är nå­got vi de­lar med al­la and­ra män­ni­skor. Al­la gör bort sig, skäms och kän­ner sig otill­räck­li­ga ibland. Än­då tror vi att det är nå­got som gör oss an­norlun­da! Där­för bör­jar vi döl­ja det, vi­ket dri­ver på den on­da jäm­fö­rel­se­spi­ra­len. När vi göm­mer de mänsk­li­gas­te de­lar­na av oss själ­va lå­ter vi dem ska­pa av­stånd till and­ra män­ni­skor. Istäl­let för att lå­ta dem va­ra den fan­tas­tis­ka källa till ge­men­skap och kon­takt som de fak­tiskt är. Det upp­står en ome­del­bar ge­men­skap mel­lan per­so­ner som haft lik­nan­de pro­blem, till ex­em­pel en då­lig upp­växt, en sjuk­dom el­ler värl­dens värs­ta trä­nings­värk. Vå­ga be­rät­ta när du mår då­ligt. Det är det mänsk­li­gas­te som finns och star­tar en po­si­tiv spi­ral som ri­ver mu­rar, nor­ma­li­se­rar vå­ra upp­le­vel­ser och lå­ter oss mö­ta män­ni­skor på rik­tigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.