7 Skriv tack­sam­hets­dag­bok

Women's Health & Wellness - - Coach -

Det kan lå­ta oer­hört kly­schigt att ”se sa­ker från den lju­sa si­dan”. Men forsk­ning över oli­ka tack­sam­hets­öv­ning­ar vi­sar att de po­si­ti­va ef­fek­ter­na av det­ta når nästin­till mi­ra­kel­ni­vå­er. I en stu­die som pre­sen­te­rats i Jour­nal of per­so­na­li­ty and so­ci­al psycho­lo­gy fick ett gäng för­söks­per­so­ner gö­ra nå­got så en­kelt som att skri­va ner fem sa­ker de är tack­sam­ma över var­je kväll i tio vec­kor. Per­so­ner­na blev bå­de mer op­ti­mis­tis­ka och mer till­freds med li­vet. De höll sig dess­utom fris­ka­re och mo­tio­ne­ra­de mer ef­ter den­na enk­la lil­la skrivöv­ning.

Hur du ser på sa­ker och ting på­ver­kar dig allt­så på många oli­ka sätt, och det gäl­ler na­tur­ligt­vis även hur du ser på dig själv. Så sätt fart och gör en dag­lig tack­sam­hets­öv­ning, an­ting­en på pap­per, ge­nom en app el­ler i tan­ken. Du ska med­ve­tet rik­ta tack­sam­het mot allt som finns att upp­skat­ta med dig och i ditt liv. En myc­ket god in­ve­ste­ring för ditt väl­be­fin­nan­de och din själv­bild!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.