SE­COND HAND-❤

Women's Health & Wellness - - Mode scoop ! -

Beyond Retro som säl­jer vin­ta­ge­klä­der ad­de­rar do­na­tions­kort till si­na prislap­par. Ini­ti­a­ti­vet går ut på att upp­märk­sam­ma svens­kar på att det är nöd­vän­digt att ta ställ­ning när det kom­mer till hjär­tan, nju­rar och lung­or. I Sve­ri­ge upp­ger näm­li­gen 85 pro­cent att de vill do­ne­ra si­na or­gan, men en­dast 15 pro­cent har re­gi­stre­rat att de vill do­ne­ra, en­ligt en undersökning som or­ga­ni­sa­tio­nen MOD – Mer Or­gan­do­na­tio­ner har gjort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.