När sköld­kör­teln job­bar för hårt

Women's Health & Wellness - - På Djupet -

Även om hy­po­ty­re­os är den van­li­gas­te sköld­kör­telå­kom­man, drab­bas cir­ka 3 000 svens­kar var­je år av det mot­sat­ta pro­ble­met – att sköld­kör­teln pum­par ut för myc­ket hor­mo­ner. Hy­per­ty­re­os gör att krop­pen går på hög­varv och van­li­ga sym­tom är vikt­ned­gång, hjärt­klapp­ning, ner­vo­si­tet, dar­rig­het och svett­ning­ar. Bakom en konst­lad ökad ener­gi kan man va­ra ofant­ligt trött. Även över­pro­duk­tion i sköld­kör­teln di­a­gnosti­ce­ras med hjälp av blod­prov, där man un­der­sö­ker om hal­ter­na av TSH är lå­ga och T3 re­spek­ti­ve T4 höga. Den van­li­gas­te or­sa­ken till över­pro­duk­tion är Gra­ves sjuk­dom, en au­to­im­mun sjuk­dom som gör att im­mun­för­sva­ret bör­jar at­tac­ke­ra krop­pens or­gan. Hy­per­ty­re­os be­hand­las med ta­blet­ter, ra­di­o­ak­tivt jod el­ler ge­nom ope­ra­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.