NU RE­SER VI SO­LO!

Women's Health & Wellness - - Sofias New York -

Vil­da sköld­pad­dor, snäc­kor sto­ra som fot­bol­lar och strän­der som kva­lar in på värl­dens topp tio-lis­ta. Jag är på Seychel­ler­na och mitt en­da hu­vud­bry är vil­ken gril­lad fisk jag ska äta till lunch me­dan jag blic­kar ut över he­la här­lig­he­ten. – Var är din man, frå­gar ser­vi­tö­ren som in­te rik­tigt vet vad han ska ta vägen när jag sä­ger att det in­te finns nå­gon. Jag tit­tar mig om­kring och in­ser att jag an­tag­li­gen är den en­da tu­ris­ten som in­te är på smek­må­nad. När ser­vi­tö­ren läm­nat bor­det bör­jar jag skrat­ta för mig själv. Jag är ensam och lyck­lig i pa­ra­di­set, dess­utom rätt lät­tad över att slip­pa till­hö­ra nå­got av de uttrå­ka­de pa­ren som äter i tyst­nad. Vi so­lo­re­se­nä­rer blir allt fler, för en­ligt Lo­ne­ly Pla­net är det här med att åka på se­mes­ter ensam en väx­an­de trend. In­te minst vi in­vå­na­re från sing­el­hu­vud­sta­den i värl­den – New York – äg­nar oss åt det­ta. Boo­kyo­ga.retre­ats.com gjor­de ny­li­gen en undersökning som vi­sar att he­la 51 pro­cent av de 300 re­se­nä­rer­na som till­frå­gats kan tän­ka sig att re­sa en­sam­ma sam­ti­digt som en rap­port från Goog­le vi­sar att ”so­lo tra­vel” och ”tra­vel alo­ne” ald­rig googlats så fre­kvent. Än­da se­dan Ree­se Wit­herspoon för­sök­te hit­ta frid i sjä­len ge­nom att ge sig ut på ett vand­rings­ä­ven­tyr i fil­men Wild har kvinn­ligt även­ty­ran­de fått ett upp­sving. An­ta­let kvin­nor på vand­rings­sti­gen som syns i fil­men för­dubb­la­des ex­em­pel­vis på ett år. Det här med att se­mest­ra ensam hand­lar dock in­te ba­ra om kraf­tan­sträng­ning­ar, även week­en­d­re­sor till New York så­väl som av­slapp­na­de kryss­ning­ar till Kari­bi­en loc­kar so­lo­re­se­nä­rer i dag. Från Mex­i­co Ci­ty till Pa­ris. Det var job­bet som tving­a­de mig att bli be­kväm med att re­sa ensam, men ef­tersom jag var­ken gift mig el­ler levt som sam­bo un­der de se­nas­te tio åren har jag gjort så många re­sor på egen hand att jag tap­pat räk­ning­en. Jag har bli­vit ut­bju­den av snyg­ga män, träf­fat nya kom­pi­sar och fram­för allt lärt kän­na mig själv. Låt in­te ditt ci­vil­stånd dik­te­ra ditt liv, vå­ga va­ra sam­ti­da och bo­ka en so­lo-re­sa in­för 2018.

Låt in­te ditt ci­vil­stånd dik­te­ra ditt liv”

Det är än­då så sjukt krång­ligt att va­ra två i en häng­mat­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.