”STÄM­NING­EN ÄR SÅ AVSLAPPNAD OCH SKÖN”

Women's Health & Wellness - - Sofias New York -

Var­för åker du på trä­nings­re­sor?

– Jag har en vän och kol­le­ga som ha­de va­rit på ett par re­sor och pra­tat myc­ket gott om dem. När jag fick en frå­ga av någ­ra and­ra kam­ra­ter om att hänga på tve­ka­de jag in­te. Jag ar­be­tar själv som grupp­trä­nings­in­struk­tör och kän­de att jag be­höv­de li­te tid för egen trä­ning och in­spi­ra­tion och få li­te nya idéer.

Be­rät­ta kort om en trä­nings­vec­ka!

– In­nan jag åk­te förs­ta gång­en ha­de jag mi­na fun­de­ring­ar om vil­ka det är som åker på den här ty­pen av re­sor. Men så res­te jag iväg och in­såg att det är al­la ka­te­go­ri­er av män­ni­skor. Jag har träf­fat enormt många här­li­ga män­ni­skor som jag än i dag har fort­satt kon­tak­ta med. Spring­ti­mes re­sor är så väl­pla­ne­ra­de och er­bju­der så många oli­ka pass, att det finns nå­got för al­la oav­sett smak, träningsbakgrund och ål­der.

Be­rät­ta li­te om le­dar­na!

Åh, det är proff­si­ga och in­spi­re­ran­de. De um­gås med oss del­ta­ga­re he­la ti­den och bi­drar till den här­li­ga ge­men­skap som upp­står. Al­la le­da­re har ock­så va­rit duk­ti­ga på att in­spi­re­ra och mö­ta al­la på var och ens in­di­vi­du­el­la trä­ningsni­vå, vil­ket är vik­tigt så al­la kän­ner sig be­kvä­ma.

Vad är det bäs­ta med trä­nings­vec­kor i Por­tu­gal?

– Ho­tel­let, stran­den, plan­kan, det vill sä­ga trä­nings­gol­vet som lig­ger mitt på stran­den, där det hålls klas­ser. Bergs­pas­set är ock­så su­per­kul. Jag gil­lar även att det finns in­tres­san­ta fö­re­läs­ning­ar att lyss­na på. Och jag äls­kar fes­ten och mid­da­gen den sista kväl­len, det bru­kar bli värl­dens fest. Det blir lik­som det bäs­ta av bå­da värl­dar – här­lig trä­ning och grym­ma fes­ter. Ro­li­ga event som ”pric­ka ti­den” är ock­så kul! Och så tyc­ker jag även att ma­ten har va­rit bra och väl­la­gad.

Har du åkt själv nå­gon gång el­ler upp­le­ver du att man lätt skul­le kun­na åka själv?

– Jag har åkt med vän­ner, men jag skul­le lätt kun­na åka själv, det är jät­te­lätt att lä­ra kän­na folk! Stäm­ning­en är skön och avslappnad och det är myc­ket skönt häng i trä­nings- och mys­klä­der.

Var­för just Spring­ti­me?

– Det blev att jag åk­te med Spring­ti­me på min förs­ta trä­nings­re­sa och jag blev så nöjd att jag har fort­satt re­sa med dem. Jag har hört om and­ra re­sor där det finns en hel del oli­ka pass att gå på, men då har in­te det ge­men­sam­ma bo­en­det och kring­ar­range­mang­en fun­nits med i sam­ma ut­sträck­ning! Jag tyc­ker att det är häf­tigt med 130 ”trä­ning­snör­dar” som häng­er ihop och trä­nar, kä­kar och skrat­tar. Det ger så myc­ket!

In­spi­re­ran­de trä­ning på stran­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.