DE­ATH BY GOBLETS

Text: An­na-le­na Petterson Fo­to: Luca Ma­ra

Women's Health & Wellness - - Wh Utmanar Dig -

Klart att du kla­rar minst fem varv!

Ploc­ka fram en lämp­ligt tung kett­le­bell (jag skul­le re­kom­men­de­ra att du tes­tar mel­lan 12 och 16 ki­lo). Sätt en ti­mer på en­mi­nu­tersin­ter­val­ler. Förs­ta mi­nu­ten gör du 6 goblet squats. Sätt ner kett­le­bel­len och gör 5 burpees. Vän­ta se­dan tills sig­na­len för näs­ta mi­nut lju­der, då kör du igång med varv två och gör 8 goblet squats och 5 burpees. Fort­sätt att öka med två goblet squats var­je varv tills du fak­tiskt in­te hin­ner klart var­vet in­nan mi­nut­sig­na­len lju­der.

GOBLET SQUATS

Svinga upp kett­le­bel­len och fånga den vid brös­tet. Håll arm­bå­gar­na rik­ta­de snett fram­åt/nedåt. Skjut bak höf­ten och gå ner i en djup ben­böj, gär­na så att höf­ten kom­mer un­der knä­lin­jen, om du kla­rar att hål­la upp brös­tet. Pres­sa dig till­ba­ka upp ut­an att tap­pa fram brös­tet.

BURPEES

Sätt hän­der­na i gol­vet med så ra­ka ben som möj­ligt och hop­pa bak med föt­ter­na och lägg dig ner på ma­gen med höf­ten och brös­tet i gol­vet. Ta sats med ar­mar­na, ska­pa mo­men­tum och hop­pa in med föt­ter­na så nä­ra hän­der­na du kan med så ra­ka ben som möj­ligt. Rä­ta upp över­krop­pen och gör ett hopp med klapp bakom el­ler över hu­vu­det.

TIPS! Tes­ta sam­ma upp­lägg med and­ra öv­ning­ar, till ex­em­pel: Kett­le­bellsving­ar och box­hopp Han­tel­ryck och upp­hopp Si­tups och skrid­sko­hopp

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.