Fö­da fejan! FÖR

Det är ing­en ny­het att det är nyt­tigt att äta ho­nung, chi­a­frön och C-vi­ta­min. Men viss­te du att även din hud äls­kar om du ad­de­rar des­sa su­pe­ring­re­di­en­ser till din skön­hetsru­tin?

Women's Health & Wellness - - Skönhet - TEXT: NI­NA JA­KOB­SON FO­TO: MI­KAEL GUSTAV­SEN

Scrol­la ige­nom ditt Instagram-flö­de och det tar in­te lång tid in­nan du snubb­lar över en så kal­lad su­per­food. Cha­ga­s­vam­par? Re­dan regram­mat. Gurk­me­ja? Dub­bel­klic­ka­de för fle­ra må­na­der sen. Ba­o­bab? Helt med på tå­get. Men su­pe­ring­re­di­en­ser­na är in­te ba­ra här­li­ga, nyt­ti­ga re­cept i di­na so­ci­a­la me­di­er (och hem­ma så klart!). Nu boostas även skön­hets­hyl­lan av nyt­tig­he­ter som chi­a­frön, ho­nung och C-vi­ta­min.

WH gör en djup­dyk­ning i kräm­bur­kar­na! C-VI­TA­MIN Fort­sätt att sträc­ka dig ef­ter C-vi­ta­mi­ner­na när du vill stå emot en för­kyl­ning, men mis­sa in­te att de ock­så kan va­ra ma­gis­ka ut­an­på krop­pen.

C-vi­ta­min är en kraft­full an­tiox­i­dant som för­hind­rar att hu­den tor­kar ut, be­hövs för att byg­ga upp mäng­den kol­la­gen i hu­den (=snygg an­ti age­ing­ef­fekt!) och skyd­dar hu­den mot Uv-strå­lar och då­lig mil­jöpå­ver­kan. När hu­den träf­fas av fria ra­di­ka­ler bryts den ner och åld­ran­det på­skyn­das, vil­ket syns i form av ryn­kor och mins­kad spänst. C-vi­ta­mi­net job­bar mot den­na pro­cess och gör hu­den späns­ti­ga­re, jäm­na­re i to­nen och mer glowig.

– Vi­ta­min C, som ock­så kal­las askor­binsy­ra, är en na­tur­ligt fö­re­kom­man­de an­tiox­i­dant som är en vik­tig be­stånds­del i hu­den, sä­ger hud­te­ra­peu­ten An­ni­ca Fors­gren.

Det har dess­utom vi­sat sig att C-vi­ta­min bå­de kan mins­ka och lä­ka sol­ska­dor, samt lju­sa upp och fö­re­byg­ga even­tu­el­la pig­ment­fläc­kar. C-vi­ta­min finns na­tu­ligt i hu­den, men när vi ex­po­ne­ras för Uv-ljus mins­kar hal­ten med när­ma­re två tred­je­de­lar så var no­ga med sol­skyd­det! CHIA Ar­gan, ko­kos, tea tree – det finns många som täv­lar om att va­ra den bäs­ta skön­hets­ol­jan. Så vad är det som gör att chi­a­frö­ol­jan stic­ker ut?

– Den är väl­digt rik på ome­ga 3 som stär­ker hu­dens bar­riär­skydd och den in­ne­hål­ler an­tiox­i­dan­ter som mins­kar ska­dor på kol­la­ge­net i hu­den, sä­ger An­ni­ca Fors­gren.

Mer spänst och mind­re fi­na lin­jer allt­så!

Chi­a­frö­ol­jan ab­sor­be­ras snabbt av hu­den och läm­nar ing­en klad­dig hin­na, vil­ket gör den ut­märkt i skön­hets­pro­duk­ter. De små frö­na kan ock­så dra åt sig mer än 10 gång­er sin egen vikt i vat­ten.

– Det gör chi­a­frö­ol­ja ide­a­lisk i se­rum och fukt­krä­mer. Den är en rik­tigt bra fuk­tig­hets­be­va­ra­re och fö­re­byg­ger torr hud. HO­NUNG Blank, gyl­le­ne, söt. Vi pra­tar för­stås om ho­nung och det är mer än en bi­sak.

– Honung­en har kraft­ful­la an­ti­bak­te­ri­el­la och an­ti­in­flam­ma­to­ris­ka egen­ska­per, sä­ger An­ni­ca Fors­gren.

Den hjäl­per allt­så till att ta död på bak­te­ri­er och är där­för ut­märkt att an­vän­da på ak­ne­be­nä­gen, ir­ri­te­rad och käns­lig hy.

– Ho­nung är myc­ket lä­kan­de och hjäl­per till att lä­ka ska­dad väv­nad. Den in­ne­hål­ler ock­så an­tiox­i­dan­ter som ger ett bra skydd mot ytt­re på­frest­ning­ar.

Dess­utom är den gyl­le­ne söt­sa­ken rik­tigt bra på att be­va­ra fukt så pro­va den i ren­gö­ring, an­sikts­mas­ker och fukt­krä­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.