Yo­ga kan gö­ra un­der­verk

Yo­gan kom­mer att för­änd­ra hur du tän­ker, din kropp och ditt liv. Känn stres­sen rin­na av, till­sam­mans med ex­tra­ki­lo­na, och ge ditt sex­liv ny glöd.

Womens Health - Yoga (Sweden) - - BOKENS INNEHÅLL - ASHLEY OERMAN MED FIORELLA VALDESOLO

DU FÅR HJÄLP ATT HIT­TA FO­KUS

Om du är en knut av stress fö­re mö­ten kan yo­ga hjäl­pa dig att hit­ta lug­net och spi­ka den där pre­sen­ta­tio­nen. En stu­die, som pub­li­ce­ra­des i Jour­nal of Phy­si­cal Acti­vi­ty and He­alth, vi­sa­de att stu­den­ter presterade mycket bätt­re ef­ter att de gjort hat­hayo­ga, istäl­let för att springa el­ler in­te gö­ra nå­got alls. Att yo­ga i 20 mi­nu­ter mins­ka­de ner­vo­si­te­ten och för­bätt­ra­de fo­ku­set.

DU FÅR EN SEXIG STYRKEBOOST

”Hur har du fått så­da­na ar­mar? Gym­mar du?” Yo­gaut­ö­va­re får des­sa frå­gor he­la ti­den, och ler med­ve­tet när de sva­rar: ”No­pe, det är yo­gan.” Yo­gans fy­sis­ka ut­ma­ning är unik ef­tersom du in­te be­hö­ver någon­ting an­nat än din kropp. Inga vik­ter el­ler ma­ski­ner be­hövs, ba­ra för­må­gan att lyf­ta och hål­la upp din egen kropps­vikt.

Den här ty­pen av av öv­ning­ar ger dig en slan­ka­re, smi­di­ga­re och mer gra­ci­ös kropp, som är stark ut­an att bli bif­fig. För­u­tom en stark kropp får du även bätt­re kon­di­tion och ökat själv­för­tro­en­de, bå­de fy­siskt och men­talt. Det är rik­tigt sex­igt!

DU BRÄN­NER EN HEL DEL KA­LO­RI­ER

Yo­gans ka­lo­ri­för­brän­ning be­ror på vil­ken stil du kör och med vil­ken in­struk­tör, men även lug­na­re yo­ga­pass är ett bra sätt att fort­sät­ta brän­na

Om din yo­ga­mat­ta sam­lar damm i ett hörn är det dags att ni lär kän­na varand­ra bätt­re. Be­hö­ver du li­te mo­ti­va­tion? Yo­gans för­de­lar kom­mer att ta dig långt, och för­änd­ring­ar­na märks i var­da­gen, på kontoret, i sov­rum­met och på vå­gen. Läs vi­da­re för att få ve­ta mer om vad yo­ga kan gö­ra för dig.

ka­lo­ri­er på. En tim­me vi­nya­sayo­ga brän­ner om­kring 445 ka­lo­ri­er, och gör du en tim­me med bikram el­ler and­ra tuf­fa­re yo­gasti­lar brän­ner du runt 636 ka­lo­ri­er, så de är rik­ti­ga för­brän­nings­pass. En stu­die vi­sa­de att kvin­nor som utövade vi­nya­sayo­ga gick ner li­ka mycket i kropps­fett som de som utövade kon­di­tions­ el­ler styr­ke­trä­ning.

DEN ÄR PER­FEKT SOM AK­TIV ÅTER­HÄMT­NING

Om krop­pen är öm av trä­nings­värk, 24 till 48 tim­mar ef­ter en rik­tig hård­kö­ra­re, kan yo­ga va­ra din nya bäs­ta vän. Yo­ga­trä­ning är per­fekt för att sträc­ka ut ste­la musk­ler och boos­ta blod­flö­det, vil­ket hjäl­per till att lä­ka di­na öm­man­de musk­ler. Det känns kanske in­te så loc­kan­de på för­hand, men du kom­mer att va­ra glad för att du gick till stu­di­on än­då.

GE KROP­PEN TO­TAL AV­SLAPP­NING

Gör yo­ga­mat­tan till din egen lil­la ö, där du kan glöm­ma mo­bi­len, mål och måsten, och fo­ku­se­ra på en­kel­he­ten i att an­das, hit­ta ett lugn och kän­na din kropp, istäl­let för att svä­va bort från den. And­nings­ och me­di­ta­tions­öv­ning­ar sän­ker pul­sen och ren­sar hu­vu­det. Om du gör dem dag­li­gen kom­mer det att hjäl­pa dig hål­la lug­net, även i de mest stres­si­ga si­tu­a­tio­ner­na. (Kol­la in den ab­so­lut bäs­ta po­si­tio­nen för att av­las­ta din spän­da och tröt­ta kropp på si­da 128!)

KAN UN­DER­LÄT­TA ATT GÅ NED I VIKT

En stu­die som pub­li­ce­ra­des i Ame­ri­can Jour­nal of Li­fe­sty­le Me­di­ci­ne grans­ka­de ti­di­ga­re forsk­ning om yo­ga och vikt­ned­gång, och hit­ta­de ett sam­band mel­lan de två. Fors­kar­na fann att yo­ga re­sul­te­ra­de i ökad ka­lo­ri­

för­brän­ning och gav smärt­lind­ring. Dess­utom fun­ge­rar det som en typ av mind­ful­ness. Des­sa för­de­lar i kom­bi­na­tion re­sul­te­ra­de i häl­so­sam­ma­re mat­va­nor och po­ten­ti­ell vikt­ned­gång. Yo­gan får dig att må bätt­re – igen.

GE HJÄR­NAN EN OM­START

Har du nå­gon­sin haft da­gar då du är så men­talt ut­mat­tad att du knappt in­te kan bil­da en me­ning? Det har vi ock­så. En­ligt en stu­die, som pub­li­ce­ra­des i Jour­nal of Ge­ron­to­lo­gy, kan yo­ga hjäl­pa äld­re att boos­ta sin pre­sta­tion i kog­ni­ti­va öv­ning­ar och för­bätt­ra min­net. Vis­sa del­ta­ga­re i stu­di­en utövade hat­hayo­ga tre gång­er i vec­kan un­der tre vec­kor. De som utövade yo­ga vi­sa­de stör­re för­bätt­ring­ar in­om des­sa om­rå­den än del­ta­gar­na som in­te utövade yo­ga. Vill du ha mer hjärn­kraft se­na­re i li­vet? Då lå­ter det som en bra idé att ploc­ka fram din in­re yo­gi nu!

Forsk­ning tyder på att yo­ga ökar ak­ti­vi­te­ten i det pa­ra­sym­pa­tis­ka nerv­sy­ste­met, den de­len av hjär­nan som hjäl­per oss att sak­ta in och slapp­na av.

GE DIN HUD MER LYS­TER

Den po­pu­lä­ra nedåt­gå­en­de hun­den kic­kar igång blod­flö­det och hu­dens åter­hämt­ning. Po­si­tio­ner med vrid­ning­ar kan dess­utom va­ra bra för mat­smält­ning­en, som of­ta kan va­ra käl­lan till hud­pro­blem. ”De fles­ta yo­ga­po­si­tio­ner för­bätt­rar blod­cir­ku­la­tio­nen, som kan hjäl­pa till att av­gif­ta krop­pen och främ­ja en strå­lan­de vac­ker hud”, sä­ger den New York­ba­se­ra­de der­ma­to­lo­gen Ju­lie Rus­sak. För Broo­klyn­ba­se­ra­de De­si­ree Pais, grun­da­re av Bens­hen Skin­ca­re, har hen­nes dag­li­ga ut­fö­ran­de av kun­da­li­ni (en typ av yo­ga som fo­ku­se­rar på rö­rel­se, me­di­ta­tion och dy­na­misk and­ning) in­te ba­ra hjälpt hen­ne att bli av med ak­ne, ut­an ock­så att fyl­la på med ener­gi. ”Kun­da­li­ni är mitt bäs­ta tips in­för en dejt. Det får dig att se yng­re och frä­scha­re ut. Du är dess­utom i kon­takt med din egen kraft, så du ut­strå­lar själv­för­tro­en­de”, sä­ger hon. ”Det stär­ker även nerv­sy­ste­met, och det blir lät­ta­re att tack­la var­da­gens al­la måsten ut­an påslag av stress­re­la­te­ra­de hor­mon som snab­bar på åld­ran­det.” Stu­di­er stöd­jer det­ta: ”Forsk­ning tyder på att yo­ga ökar ak­ti­vi­te­ten i det pa­ra­sym­pa­tis­ka nerv­sy­ste­met, som hjäl­per män­ni­skor att sak­ta in och slapp­na av”, sä­ger Ni­ke­-trä­nings­-fy­si­o­lo­gen Ge­ra­lyn Coo­persmith. ”Höga stress­ni­vå­er kan kopp­las till ti­digt cellåld­ring och cell­död, så allt som brom­sar in det mot­ver­kar åld­ran­det.” Na­mas­te.

DET KAN REDUCERA INKONTINENS

För kvin­nor med inkontinens är det svårt att hål­la sig när man kän­ner sig kiss­nö­dig. Det kan be­ro på oli­ka sa­ker, ex­em­pel­vis för­loss­ning­ar och urin­vägs­in­fek­tio­ner. En stu­die vi­sa­de att per­so­ner som led av urinläc­kage, ett ir­ri­te­ran­de och ibland pin­samt pro­blem, kun­de mins­ka de läc­kan­de till­fäl­le­na med upp till 70 pro­cent ge­nom att yo­ga re­gel­bun­det. Fors­ka­re tror att ef­tersom yo­ga kan stär­ka bäc­ken­musk­ler­na blir det lät­ta­re att hål­la sig he­la vägen till to­a­let­ten. Dess­utom kan yo­gans av­slapp­nan­de ef­fekt va­ra bra, för stress kan för­vär­ra pro­ble­met.

LÄT­TA MENSVÄRKENS PLÅGOR

Att trä­na när man har mens är in­te all­tid så loc­kan­de, sär­skilt om di­na smär­tor är av det mer ex­tre­ma sla­get. Tes­ta att ta fram yo­ga­mat­tan och kör li­te nidra­yo­ga el­ler en av­slapp­nings­ och me­di­ta­tions­ba­se­rad yo­ga. En­ligt en stu­die från 2013 kan det bi­dra till att reducera kram­per, kraf­ti­ga blöd­ning­ar och ore­gel­bund­na men­stru­a­tio­ner.

GER NY GLÖD I SÄNGHALMEN

En stu­die, som pub­li­ce­ra­des i Jour­nal of Sex­u­al Me­di­ci­ne, vi­sa­de att yo­ga för­stär­ker kvin­nors lust, upp­hets­ning, lub­ri­ka­tion, or­gasm och sex­u­el­la njut­ning, och kan mins­ka even­tu­ell smär­ta vid sam­lag. Ökad smi­dig­het gör dess­utom krång­li­ga ställ­ning­ar enkla­re. Vå­ga tes­ta yo­ga till­sam­mans med din part­ner. Ni kom­mer varand­ra nä­ra un­der den ge­men­sam­ma upp­le­vel­sen, och kom­mer vil­ja kas­ta er i varand­ras ar­mar när ni kom­mer hem.

DU KAN BLI EN BÄTT­RE ID­ROT­TA­RE

Om du är löp­nings­fan­tast, kick­box­ning­-fa­na­ti­ker el­ler cross­fit­fan kan din kropp de­fi­ni­tivt ha stor nyt­ta av ett par yo­ga­pass. Din trä­ning, som kanske in­ne­hål­ler löp­ning, vikt­lyft­ning och pend­lan­de rö­rel­ser, kan gö­ra di­na ax­lar och lår ste­la. Om du in­te sträc­ker ut dem kan det brom­sa fram­steg – och till och med öka ska­de­ris­ken. Med hjälp av yo­ga kan du ta re­da på var din kropp är svag el­ler stel, och fixa till det. Se på yo­ga som en vik­tig och ob­li­ga­to­risk del av ditt trä­nings­pro­gram.

KAN HJÄL­PA DIG ATT UND­VI­KA SJUK­DO­MAR

Vis­sa yo­ga­rö­rel­ser kan för­bätt­ra din blod­cir­ku­la­tion och öka blod­flö­det i om­rå­den av din kropp som hjäl­per till att be­käm­pa de bak­te­ri­er som gör dig sjuk. När du kän­ner att du hål­ler på att bli sjuk, kan det va­ra dags för li­te tid på yo­ga­mat­tan.

DIN TRÄ­NING BLIR RO­LI­GA­RE

Om gym­met känns som ett fäng­el­se är yo­ga en lek­plats. Yo­ga be­står av en stor mängd kreativa po­si­tio­ner, och du be­hö­ver ald­rig gö­ra sam­ma ru­tin två gång­er. Det finns dess­utom oli­ka va­ri­a­tio­ner av po­si­tio­ner­na, och pre­cis när du tror att du be­härs­kat en po­si­tion kom­mer du att upp­täc­ka nya över­gång­ar som tar dig till näs­ta ni­vå. Möj­lig­he­ter­na är oänd­li­ga!

PLATT MAGE, FRIDFULLT SINNE, SEXIG STYR­KA OCH DRÖM­JOB­BET FINNS IN­OM RÄCKHÅLL, TACK VA­RE YO­GA.

GÖR DIN YO­GA­MAT­TA TILL DIN EGEN LIL­LA Ö, DÄR KROPP OCH SJÄL SUGER I SIG PO­SI­TIV ENER­GI.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.