Yo­ga på ditt sätt

Hit­ta sti­len som pas­sar dig och di­na mål. Det kom­mer få dig att vil­ja rul­la ut mat­tan of­ta­re.

Womens Health - Yoga (Sweden) - - BOKENS INNEHÅLL - SARAH MIL­LER

”Nya ut­ö­va­re kan kän­na sig över­väl­di­ga­de av al­la väl­möj­lig­he­ter i yoga­värl­den”, sä­ger De­sirée Rum­baugh, yo­ga­in­struk­tör i Ka­li­for­ni­en.

Men de oänd­li­ga al­ter­na­ti­ven be­ty­der ock­så att du ald­rig be­hö­ver nöja dig med ett trå­kigt pass el­ler sam­ma en­for­mi­ga rö­rel­ser var­je vec­ka. Ibland vill du kanske kö­ra i hög­re tem­po, and­ra gång­er li­te lång­sam­ma­re. Vis­sa gång­er vill du kanske pra­ta mycket, och ibland vill du kanske ha to­tal tyst­nad. Vi hjäl­per dig att väl­ja rätt, oav­sett vil­ket hu­mör du är på.

SNABBT FLÖ­DE

Det finns en mängd oli­ka pass att väl­ja mel­lan för kvin­nor (och män) som vill ha snab­ba rö­rel­ser, kom­ma i form och kanske helst skip­par mantran och me­di­ta­tion. Så­da­na pass bru­kar kal­las dy­na­misk yo­ga el­ler poweryoga. De fo­ku­se­rar fram­för allt på snab­ba flö­den till mo­dern mu­sik (tänk Ade­le och Prin­ce­re­mix­er, in­te Enya) och tar sig stör­re kreativa fri­he­ter med po­si­tio­ner och se­kven­ser.

Den här de­len av yo­ga­spektru­met pas­sar bra för dem som vill läg­ga till yo­ga i sitt trä­nings­pro­gram och få ett li­ka svet­tigt en­dor­fin­rus som man får av det kon­di­tions­krä­van­de car­di­o­box­pas­set på gym­met.

Om du äls­kar de pum­pan­de, mus­kel­byg­gan­de de­lar­na men vill ha nå­got mer tra­di­tio­nellt kan bikram va­ra nå­got för dig. Då fly­ter du all­tid ge­nom sam­ma 26 po­si­tio­ner i var­je pass, men i en ång­an­de het stu­dio (som kan va­ra upp till 40 gra­der!). Det bör näm­nas att hot yo­ga in­te är sy­no­nymt med bikram. And­ra var­ma va­ri­an­ter är van­ligt­vis li­te sva­la­re och tar sig stör­re fri­he­ter i po­si­tio­ner­na. Som­li­ga me­nar att de är bil­li­ga ko­pi­or av bikram, me­dan and­ra an­ser att det är bra va­ri­a­tio­ner. Du be­stäm­mer själv.

Om du in­te tack­lar vär­men så bra kan du tes­ta vi­nya­sa­ba­se­ra­de pass. De går ge­nom se­kven­ser i oli­ka tem­po och fo­ku­se­rar mer på din kropps­po­si­tion.

Istäl­let för att sä­ga po­si­tio­ner­na du ska gö­ra kom­mer din in­struk­tör istäl­let att ju­ste­ra din ställ­ning och be­rät­ta vil­ka om­rå­den som ska ak­ti­ve­ras (som ”ak­ti­va ben” el­ler ”pres­sa fing­rar­na i gol­vet” ). An­led­ning­en till var­för vis­sa in­struk­tö­rer ar­be­tar på det här sät­tet är att det ibland kan va­ra svårt att för­stå åt vil­ket håll du ska vri­da el­ler bö­ja dig ge­nom att en­bart lyss­na på munt­li­ga in­struk­tio­ner. På det här sät­tet kan in­struk­tö­ren pla­ce­ra dig i pre­cis rätt po­si­tion, så att du vet hur det ska kän­nas. (Om du helst in­te vill bli fy­siskt ju­ste­rad kan du be­rät­ta det för in­struk­tö­ren in­nan pas­set star­tar.)

”In­struk­tö­rer­na kan ock­så hjäl­pa dig att för­stå var­för oli­ka po­si­tio­ner är svå­ra och hit­ta lös­ning­ar sär­skilt för dig” , sä­ger Rum­baugh.

Det är en av an­led­ning­ar­na till var­för po­si­tions­fo­ku­se­rad vi­nya­sa är bra för ny­bör­ja­re. Rum­baugh fli­kar ock­så in att det finns en del pass som in­te läg­ger li­ka stort fo­kus på po­si­tio­ner­na, så om du är ny­bör­ja­re är det bra att frå­ga in­struk­tö­ren in­nan ni bör­jar.

Le­ta ef­ter namn som anu­sa­rain­spi­re­rad yo­ga och vi­nya­sayo­ga. Kom ihåg att nyc­keln i po­si­tions­fo­ku­se­ra­de pass är att kän­na sig be­kväm med in­struk­tö­ren. Din bäs­ta väns fa­vo­ri­t­in­struk­tör be­hö­ver in­te va­ra rätt för dig.

Yo­ga är li­te som sex (och in­te ba­ra på grund av de in­tres­san­ta ställ­ning­ar­na). För att va­ra en ak­ti­vi­tet som grun­dar sig i det enk­la har yo­ga bli­vit gans­ka kom­pli­ce­rat – och kanske li­te skräm­man­de för vis­sa. Det finns oänd­ligt med oli­ka va­ri­an­ter av yo­ga, från spe­ci­fi­ka (som bikram och ji­vamuk­ti) till mer ge­ne­rel­la (som flö­dan­de och åter­häm­tan­de). Så här hit­tar du rätt i yo­gad­jung­eln.

HIT­TA ZENKÄNSLAN

Yo­ga hand­lar såklart in­te ba­ra om vad din kropp gör. Men­tal styr­ka och lugn är minst li­ka vik­tigt. Ett per­fekt ex­em­pel är ash­tang­ayo­ga, som är en av grund­pe­lar­na i yoga­värl­den. Ash­tanga kal­las även för My­so­re (ef­ter sta­den i In­di­en där den har sitt ur­sprung) och yo­gasti­len är krä­van­de. Vi pra­tar sex da­gar i vec­kan, ti­di­ga morg­nar och tys­ta rum. En in­struk­tör gui­dar dig of­ta ge­nom en fast se­rie asa­nas (po­si­tio­ner).

”Det hand­lar om and­ning, rö­rel­se och di­sci­plin”, sä­ger Kat­hryn Bu­dig, för­fat­ta­re av The Wo­men’s He­alth Big Book of Yo­ga.

Ja, du byg­ger musk­ler och brän­ner ka­lo­ri­er, men den mest vär­de­ful­la be­lö­ning­en är en­ga­ge­mang­et och ihär­dig­he­ten som den­na yo­ga ger. (Och oroa dig in­te. De som sik­tar på att yo­ga två el­ler tre gång­er i vec­kan får ock­så va­ra med.)

Om du är ny­bör­ja­re kan det kän­nas skräm­man­de att va­ra om­gi­ven av er­far­na ash­tangaut­ö­va­re. Då kan du väl­ja att sö­ka dig till den po­si­tions­fo­ku­se­ra­de iy­eng­ar­sti­len istäl­let. In­te för att den är lätt, ut­an för att den un­der­vi­sas på oli­ka ni­vå­er. Ut­ö­va­re ar­be­tar sig upp mot mer avan­ce­ra­de ni­vå­er ge­nom nog­gran­na och för­sik­ti­ga in­struk­tio­ner.

”In­om iy­eng­ar ut­vär­de­ras in­struk­tö­rer­na in­nan de kan bör­ja hål­la i pass”, sä­ger Bob­by Clen­nell, för­fat­ta­re av The Wo­man’s Yo­ga Book. ”Om de in­te är till­räck­ligt en­ga­ge­ra­de el­ler för­be­red­da om­beds de att öva mer och sö­ka igen se­na­re.”

Det kan va­ra skönt att hö­ra, för ibland är allt en yo­ga­in­struk­tör be­hö­ver gö­ra för att få sitt di­plom att be­ta­la för det. Så an­das lugnt, för även om du in­te har nå­gon aning om vad du hål­ler på med än har din iy­eng­ar­in­struk­tör full koll.

Käns­lan av lugn i sjä­len är en yo­gis hu­vud­sak­li­ga mål, och för det är me­di­ta­tio­nen av­gö­ran­de.

”Me­di­ta­tion fun­ge­rar på sam­ma sätt för sin­net som trä­ning fun­ge­rar för krop­pen”, sä­ger Jai Dev Singh, från Ne­va­da Ci­ty i Ka­li­for­ni­en.

Singh lär ut kun­da­li­niyo­ga, som fo­ku­se­rar på att byg­ga and­lig styr­ka.

”Vil­ka re­sul­tat får du om du in­te trä­nar krop­pen? Du kan in­te för­vän­ta dig sto­ra men­ta­la för­änd­ring­ar ut­an me­di­ta­tion.”

I kun­da­li­ni är me­di­ta­tion en stor del av tim­men, och tyst­na­den kan va­ra i upp till 11 mi­nu­ter i slu­tet av var­je pass. Lå­ren kanske in­te brän­ner, men du kom­mer att kän­na en an­nan slags till­freds­stäl­lel­se.

ÅTERHÄMTNINGSYOGA EL­LER SNAB­BA­RE POWERYOGA? VÄLJ OCH VRAKA – EL­LER TA ALLT.

VILL DU HA SNAB­BA­RE FLYT I RÖRELSERNA FÖR ATT FÅ UPP ENERGINIVÅN? DÅ KAN DY­NA­MISK YO­GA VA­RA NÅ­GOT FÖR DIG.

RU­SAR LI­VET FÖR­BI I RAKETFART? TES­TA PO­SI­TIO­NER SOM GER DIG BA­LANS I ETT LUG­NA­RE TEM­PO.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.