Känn dig sex­i­ga­re

Des­sa fy­ra po­si­tio­ner kan få det att slå gnis­tor om dig i säng­en.

Womens Health - Yoga (Sweden) - - BOKENS INNEHÅLL - KAT­HRYN BU­DIG

PO­SI­TIO­NER SOM STÄR­KER OCH STRÄC­KER UT KORS­RYG­GEN ÖKAR DIN RÖRLIGHET, OCH DU SLIP­PER KRAMP OCH TRÖTT­HET. HÖFTÖPPNANDE STÄLL­NING­AR FÖR­BÄTT­RAR BLOD­FLÖ­DET (HEJ ORGASMER!) OCH GÖR DIG SMI­DI­GA­RE. ÖV­NING­AR SOM STÄR­KER BÅ­LEN GÖR ATT DU OR­KAR MER, LÄNG­RE OCH KRAFTFULLARE. DES­SA FY­RA ÖV­NING­AR TAR DIG HE­LA VÄGEN DIT.

Det finns ing­et sex­i­ga­re än en själv­sä­ker part­ner. Du kan gö­ra knä­böj tills rum­pan är rund som en me­lon, men om du in­te kän­ner dig sexig kom­mer det in­te att spe­la nå­gon roll. Yo­gans fy­sis­ka för­de­lar ger dig själv­för­tro­en­det som be­hövs för att släp­pa loss sex­gu­din­nan in­om dig – för hon finns där. Du har rätt in­ställ­ning, nu är gäl­ler det ba­ra att trä­na!

Gla­da bar­net

Ligg på rygg med böj­da knän och föt­ter­na i luf­ten. Fotsu­lor­na ska va­ra rik­ta­de mot ta­ket. Öpp­na upp be­nen nå­got bre­da­re än höft­brett isär och grep­pa tag om yt­ter­si­dor­na av hä­lar­na. Tryck för­sik­tigt hä­lar­na nedåt för att fö­ra lå­ren när­ma­re gol­vet bred­vid bröst­kor­gen. Höf­ter­na ska va­ra tunga. Håll ryg­gen rak och för­läng med svan­sko­tan. Slapp­na av i ax­lar och nac­ke.

Sit­tan­de vid­vin­kel­ställ­ning

Bör­ja sit­tan­de med be­nen brett isär. Tår och knän ska pe­ka upp­åt. Håll rum­pan tryckt mot gol­vet. An­das in och sträck ut rygg­ra­den. An­das ut och gå ut­åt med hän­der­na längs be­nen ut­an att krö­ka öv­re de­len av ryg­gen. Grep­pa tag om hä­lar­na och vik över­krop­pen fram­åt så långt du kan.

Halv­må­ne

Bör­ja i stå­en­de fram­åt­fäll­ning (si­da 38) med bå­da hän­der­na på gol­vet och föt­ter­na höft­brett isär. Lyft upp hän­der­na, men låt fing­er­top­par­na på hö­ger hand nud­da gol­vet, cir­ka 20 cen­ti­me­ter fram­för din hög­ra lill­tå (må­let är rak arm och ax­eln ovan­för hand­le­den). Pla­ce­ra väns­ter hand på höf­ten och lyft upp väns­ter ben tills det är parallellt med gol­vet. Tit­ta nedåt, men sträck över­krop­pen fram­åt och håll den ned­re ar­men rak. Vrid bröst och bäc­ken åt väns­ter. Job­ba med ma­gen, och låt in­te hö­ger ax­el sjun­ka ned mot örat. Spänn din upp­lyf­ta fot och sträck ut be­net i sin ful­la längd. Sträck upp väns­ter arm. Håll po­si­tio­nen i fem till åt­ta an­de­tag. Byt se­dan si­da.

Låg ko

Bör­ja på al­la fy­ra, med knä­na höft­brett isär och hän­der­na ax­el­brett isär. Håll höf­ter­na ovan­för knä­na och gå fram­åt med ra­ka ar­mar. Sjunk ned med mage, bröst och hals mot gol­vet. Pres­sa ned ge­nom al­la tio tår och tit­ta fram­åt.

YO­GA GER DIG MER ENER­GI OCH BÄTT­RE SJÄLV­FÖR­TRO­EN­DE, VIL­KET BE­TY­DER MER (OCH BÄTT­RE!) SEX.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.