Boos­ta din in­re styr­ka

Känn dig star­ka­re än nå­gon­sin ge­nom att föl­ja Christi­na Agui­le­ras yo­ga­se­kvens. Den är så en­kel att du kan gö­ra den un­der en kort rast.

Womens Health - Yoga (Sweden) - - BOKENS INNEHÅLL - LO­RI MAJEWSKI

Christi­na Agui­le­ra har gått från di­va­drott­ning till su­pe­ry­o­gi. När hon blev gra­vid med sitt and­ra barn 2014 be­stäm­de hon sig för att ta bätt­re hand om sig själv. ”Det var dags för näs­ta ka­pi­tel i mitt liv, och hög tid för att byg­ga upp nå­got som grun­da­de sig i po­si­ti­vi­tet, san­ning och kär­lek. Det var då jag upp­täck­te yo­ga.”

Hen­nes lä­ka­re pre­sen­te­ra­de hen­ne för Krista Cahill, yo­ga­in­struk­tör i Ve­nice i Ka­li­for­ni­en, som de­lar Christi­nas fit­nes­sfi­lo­so­fi. ”Häl­sa ska in­te va­ra en job­big pro­cess”, sä­ger ar­tis­ten. ”Häl­sa är en sin­nes­stäm­ning och den mås­te kom­ma från in­si­dan. Det är in­te en si­tup, det är in­te ka­lo­riräk­nan­de – jag av­skyr allt sånt! Jag går in­te ef­ter vad vå­gen vi­sar, jag går ef­ter hur jag kän­ner mig i mi­na klä­der, hur min kropp mår och hur bra mi­na upp­trä­dan­den är.”

Christi­na och Krista bör­ja­de träf­fas för att kö­ra hat­ha­vi­nya­sa­pass på en tim­me el­ler två, två till fem gång­er i vec­kan. Istäl­let för att fo­ku­se­ra på att brän­na fett och byg­ga musk­ler, fo­ku­se­ra­de du­on istäl­let på kär­lek och po­si­tiv ener­gi. Det be­ty­der dock in­te att de­ras ru­ti­ner in­te är ut­ma­nan­de. Xtina kör po­si­tio­ner på me­del­ni­vå som krä­ver en hel del upp­värm­ning. Stjär­nan ser strå­lan­de ut, och även om vikt­ned­gång in­te har va­rit må­let har det bli­vit en bonus.

Christi­na Agui­le­ra är en ny kvinna. Ja, hon roc­kar fort­fa­ran­de sin här­li­ga stil och kraft­ful­la röst, men ta en när­ma­re titt. Hon har ro i sjä­len, lugn i krop­pen och hen­nes själv­käns­la är star­ka­re än nå­gon­sin – tack va­re yo­ga.

IN­STRUK­TÖ­REN KRISTA CAHILL UT­FOR­MA­DE DET­TA ENERGIGIVANDE 20-MINUTERSPASS FÖR ATT XTINA, OCH DU, SKA KUN­NA HIN­NA MED DET PÅ EN RAST EL­LER MEL­LAN MÖ­TEN.

Korslag­da ben

Sätt dig be­kvämt med be­nen i kors. Äg­na fem mi­nu­ter åt att fo­ku­se­ra på din and­ning. För­sök he­la ti­den gö­ra var­je in­and­ning och ut­and­ning mju­ka­re och mer re­gel­bun­den. Det kan hjäl­pa att läg­ga hän­der­na på bröst­kor­gen och kän­na hur den lyf­ter och sän­ker sig.

Sit­tan­de rotation

Pla­ce­ra hö­ger hand på väns­ter knä och vrid över­krop­pen. Låt väns­ter hand vi­la bakom dig. Sträck på dig ge­nom he­la krop­pen och top­pen av hu­vu­det. Håll i fem an­de­tag. Åter­gå till mitt­po­si­tio­nen, kor­sa be­nen på mot­satt sätt och re­pe­te­ra på and­ra si­dan.

Lö­parut­fall

Stå i ett ut­fall, med hö­ger knä ovan­för din hög­ra vrist. Sätt din vänst­ra häl mot en vägg bakom dig, så att du öppnar höf­ten. Rik­ta blic­ken nedåt och pla­ce­ra hän­der­na i gol­vet på var sin si­da av den främ­re fo­ten.

Ut­fall med arm­lyft

Ef­ter någ­ra an­de­tag i lö­parut­fal­let, pres­sar du ge­nom den främ­re fo­ten och rä­tar upp dig, sam­ti­digt som du lyf­ter upp bå­da ar­mar­na ovan­för hu­vu­det. Ax­lar­na ska va­ra av­slapp­na­de och höf­ter­na ska pe­ka fram­åt. Ta någ­ra dju­pa an­de­tag, och re­pe­te­ra se­dan po­si­tion 3 och 4 med väns­ter fot fram.

Höft­öpp­na­re

Ligg på rygg på gol­vet. Lyft bå­da be­nen och böj dem i 90 gra­der. Lägg väns­ter vrist på hö­ger knä. Dra hö­ger ben för­sik­tigt mot dig för att öpp­na höf­ter­na. Håll i en mi­nut och väx­la se­dan ben. Re­pe­te­ra på mot­satt si­da.

Rygg­rads­ro­ta­tion

Tryck bå­da knä­na mot brös­tet och sänk ned dem åt ena si­dan i höft­höjd. Vrid hu­vu­det i mot­satt rikt­ning. Lyft be­nen på in­and­ning. Åter­gå till mitt­po­si­tion och sänk be­nen åt and­ra si­dan på ut­and­ning. Lägg dig av­slut­nings­vis på rygg med be­nen ut­sträck­ta (i död mans po­si­tion) un­der någ­ra dju­pa an­de­tag.

STÄRK DITT SJÄLV­FÖR­TRO­EN­DE OCH HÖJ DIN ENER­GI­NI­VÅ PÅ BA­RA NÅG­RA MI­NU­TER.

ATT BYG­GA EN STARK KROPP KAN GÖ­RA UN­DER ÄVEN FÖR DITT IN­RE.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.