Mju­ka upp krop­pen

Vad är den bäs­ta star­ten på da­gen för dig som vill bli smi­di­ga­re? Sol­häls­ning­ar, såklart. För ar­tis­ten Sa­ra Ba­reil­les är det ett mås­te in­för en hek­tisk dag.

Womens Health - Yoga (Sweden) - - BOKENS INNEHÅLL - KAT­HRYN BU­DIG OCH DAN REVITTE

VILL DU HA EN KOFFEINFRI ENERGIBOOST? TES­TA DE HÄR PO­SI­TIO­NER­NA FÖR ATT HÄL­SA SO­LEN. NÄR DU FLY­TER GE­NOM PO­SI­TIO­NER­NA KAN DE NUM­RE­RA­DE STE­GEN HJÄL­PA DIG ATT HIT­TA DITT TEM­PO. KOM IHÅG ATT AN­DAS IN OCH UT I ÖVER­GÅNG­AR­NA FRÅN EN PO­SI­TION TILL EN AN­NAN. STRES­SA IN­TE, UT­AN LÅT DET TA EN HEL ANDNINGSCYKEL ATT GÅ FRÅN EN PO­SI­TION TILL EN AN­NAN. NJUT AV PRO­CES­SEN!

Ber­get

Bör­ja stå­en­de, med ar­mar­na längs si­dor­na och hand­fla­tor­na rik­ta­de fram­åt.

Ber­get med arm­lyft

An­das in sam­ti­digt som du sträc­ker upp ar­mar­na och sät­ter ihop hand­fla­tor­na.

Stå­en­de fram­åt­fäll­ning

An­das ut och böj krop­pen fram­åt från höf­ter­na. Rä­ta ut be­nen och sjunk in med över­krop­pen mot be­nen.

Halv stå­en­de fram­åt­fäll­ning

An­das in, och lyft över­krop­pen tills ar­mar­na är ra­ka. Håll hän­der­na mot gol­vet, öpp­na brös­tet och höj blic­ken.

Plankan

An­das ut, sätt hand­fla­tor­na platt i gol­vet och kliv bak­åt med föt­ter­na, in i en plan­ka.

Arm­häv­ning

Sjunk ned i en arm­häv­ning (el­ler kom di­rekt in i arm­häv­ning­en från halv stå­en­de fram­åt­fäll­ning).

Kobran

An­das in, rul­la fram krop­pen över tår­na och pres­sa hän­der­na i gol­vet för att lyf­ta brös­tet.

Nedåt­gå­en­de hund

An­das ut, rul­la till­ba­ka över tår­na och lyft höf­ter­na. Pres­sa höf­ter­na bak­åt. Ta fem an­de­tag.

Halv stå­en­de fram­åt­fäll­ning

An­das in, tit­ta fram­åt och stå med lätt böj­da knän. An­das ut och kliv el­ler hop­pa fram­åt till hän­der­na. An­das in och öpp­na bröst­kor­gen.

Stå­en­de fram­åt­fäll­ning

An­das in och sjunk ned mot be­nen.

Ber­get med arm­lyft

An­das in och lyft ar­mar­na ut mot si­dor­na. Höj brös­tet och kom upp he­la vägen till stå­en­de. För ihop ar­mar­na och pres­sa hand­fla­tor­na mot varand­ra. Håll ar­mar­na ra­ka.

Ber­get

An­das ut och slapp­na av i ar­mar­na. Låt ar­mar­na sjun­ka ned till si­dor­na.

FÅ EN BRA START PÅ DA­GEN MED DEN­NA SE­KVENS, SOM MJUKAR UPP KROP­PEN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.