Bra håll­ning är allt

Din håll­ning är vik­tig. En bra håll­ning kan gö­ra ar­bets­da­gar­na lät­ta­re, få dig på bätt­re hu­mör och till och med ge själv­för­tro­en­det en knuff i rätt rikt­ning.

Womens Health - Yoga (Sweden) - - BOKENS INNEHÅLL - MEGHAN RABBITT

”Då­lig håll­ning kan stö­ra din and­ning, rub­ba hor­mon­ni­vå­er­na och drä­ne­ra dig på ener­gi”, sä­ger Ste­ven We­i­ni­ger, ki­ro­prak­tor och för­fat­ta­re av Stand Tal­ler - Li­ve Long­er.

Du kan allt­så se häng­ig ut – och må som du ser ut. Det är dags att ta tag i håll­ning­en, för att lå­ta krop­pen sjun­ka ihop är in­te ba­ra oattrak­tivt, det kan dess­utom:

GÖ­RA DIG ORO­LIG

Tän­ker du att slap­pan­de är li­ka med av­slapp­ning? Så en­kelt är det in­te. Även om det in­te är känt var­för fri­görs stress­hor­mo­net kor­ti­sol (hej, spän­ning­ar) och testos­te­ron­ni­vå­er­na sjun­ker (ad­jöss, själv­för­tro­en­de) när vi lu­tar oss till­ba­ka i sof­fan. Näs­ta gång du vill kry­pa upp i sof­fan, sätt dig istäl­let med be­nen brett isär. Lägg hän­der­na bakom hu­vu­det och låt arm­bå­gar­na pe­ka ut­åt. Släng upp föt­ter­na på en pall el­ler ett bord. Så­da­na ställ­ning­ar brom­sar kor­ti­so­let och hö­jer testos­te­ron­ni­vå­er­na. Det hål­ler dig lugn i på­fres­tan­de si­tu­a­tio­ner, en­ligt Har­vard­fors­ka­re.

PÅ­VER­KA DITT HU­MÖR

Det är van­li­ga­re att per­so­ner med ihop­sjun­ken kropps­håll­ning kän­ner sig de­pri­me­ra­de än dem som går mer upp­rätt, en­ligt en stu­die från uni­ver­si­te­tet i San Fran­ci­sco. Din hjär­na tol­kar din håll­ning, och om du rör dig på ett glatt, själv­sä­kert sätt kom­mer ditt hu­mör för­mod­li­gen föl­ja ef­ter. Du be­hö­ver in­te hop­pa om­kring som en glad hund­valp, men att stå rak i ryg­gen kan få dig att må li­te bätt­re.

STJÄ­LA DITT FO­KUS

När du sjun­ker ihop som en

Ef­ter ett bra yo­ga­pass kän­ner man sig stolt och glad, men sen ham­nar man än­då ihop­sjun­ken fram­för en skärm, på job­bet el­ler hem­ma i sof­fan. Att sit­ta fram­för da­torn el­ler de­ga i sof­fan är då­ligt för bå­de rygg och ax­lar, men stu­di­er vi­sar att de då­li­ga kon­se­kven­ser­na sträc­ker sig läng­re än så.

tras­doc­ka pressas rev­be­nen mot di­a­frag­man och be­grän­sar hur mycket sy­re du an­das in, vil­ket kan få dig att må säm­re.

”Med ti­den kan din lung­ka­pa­ci­tet på­ver­kas”, sä­ger We­i­ni­ger.

Du kan tes­ta vad han me­nar ge­nom att ta ett djupt an­de­tag när du sitter med då­lig håll­ning. Tes­ta se­dan att ta ett djupt an­de­tag när du sitter rak i ryg­gen. Ta­da!

Att din and­ning in­te hind­ras av då­lig håll­ning gör att luf­ten kan fyl­la lung­or­na lät­ta­re. Där­i­från bär blod­kär­len sy­re ge­nom krop­pen och du får mer ener­gi och bätt­re fo­kus.

OR­SA­KA SMÄR­TA

”När in­te ryg­gen är rak kom­pen­se­rar and­ra musk­ler för oba­lan­sen. Det kan le­da till en ked­je­re­ak­tion av smär­ta”, sä­ger ryggspe­ci­a­lis­ten Ma­ry Ann Wil­marth.

Om di­na ax­lar fal­ler fram­åt tving­ar du in öv­re de­len av ryg­gen i ett ba­lans­num­mer som kan re­sul­te­ra i smär­ta, mus­kel­kram­per och stick­ning­ar i ar­mar­na.

SABBA SEXLUSTEN

Om sexlusten ta­git se­mes­ter kan du ha det­ta i åtan­ke: en slo­kan­de över­kropp kan va­ra di­rekt knu­tet till en svag kär­na, vil­ket in­te gör dig någ­ra tjäns­ter i säng­en. ”Ju mju­ka­re ditt mitt­par­ti är, desto sva­ga­re kan din upp­hets­ning bli”, sä­ger sex­o­lo­gen Deb­by Her­be­nick. Låt öv­ning­ar­na du hit­tar här un­der ge dig bätt­re håll­ning, så kanske det dess­utom bör­jar pir­ra i krop­pen?

RÄ­TA UPP KROP­PEN FRÅN TOPP TILL TÅ.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.