Från ”om” till ”omg!”

Det kan slå gnis­tor om er i sov­rum­met med hjälp av de här yo­gain­spi­re­ra­de öv­ning­ar­na.

Womens Health - Yoga (Sweden) - - BOKENS INNEHÅLL - AN­KA RADAKOVICH

Det är dags. Låt yo­gan föl­ja med in i sov­rum­met. Kanske kan de här öv­ning­ar­na fun­ge­ra bra till mer än en sak? Det kom­mer med all­ra störs­ta san­no­lik­het slå nya gnis­tor om dig och din part­ner.

AN­DAS MED­VE­TET

Den här po­pu­lä­ra yo­ga­in­struk­tio­nen är värd att ploc­ka fram även i amo­rö­sa si­tu­a­tio­ner. Un­der för­spel kan du tes­ta det yo­gis kal­lar för cir­ku­lär and­ning, att för­sö­ka und­vi­ka att pa­u­sa mel­lan ut­ och in­and­ning. ”Nyc­keln är att in­te pres­sa ut un­der ut­and­ning­en”, sä­ger Jo­seph Kra­mer, chef för Or­gas­mic Yo­ga In­sti­tu­te i Oakland i Ka­li­for­ni­en. ”Slapp­na av helt och ba­ra låt luf­ten fly­ta ut.”

Att va­ra upp­märk­sam på din and­ning hjäl­per dig att slip­pa dis­tra­he­ran­de tan­kar (som att du bor­da ha ra­kat be­nen för länge se­dan el­ler rö­ran på disk­bän­ken). Fo­ku­se­ra på ögon­blic­ket och upp­hets­ning­en.

Ett an­nat and­nings­trick, från sex­råd­gi­va­ren Ava Ca­dell i Los Ang­e­les, är att an­das väx­el­vis ge­nom näs­bor­rar­na. Att an­das ge­nom en näs­bor­re åt gång­en kan hjäl­pa dig att ta dju­pa­re an­de­tag. Det är av­slapp­ nan­de och sy­resät­ter blo­det bätt­re, vil­ket ökar den sex­u­el­la ener­gin. Ca­dell fö­re­slår att ni tes­tar öv­ning­en ihop. Att syn­ka era an­de­tag kan fö­ra er när­ma­re varand­ra (Ca­dell an­vän­der det även un­der par­te­ra­pi).

Gör så­här: Bloc­ke­ra en näs­bor­re åt gång­en och an­das in luft he­la vägen till blygd­be­net, sam­ti­digt som ser varand­ra i ögo­nen. Re­pe­te­ra fem till tio gång­er.

Det är en spe­ci­ell öv­ning, som in­te pas­sar al­la par. Men att pro­va kan ald­rig ska­da. Om in­te an­nat kanske ni möts i ett fniss.

EN LÅÅÅNGSAM MAS­SAGE

Ni kanske mas­se­rar varand­ras föt­ter fram­för sof­fan ibland, men nu ska ni ta er tid att fo­ku­se­ra på he­la krop­pen (även de mer ero­ge­na zo­ner­na). Den här ty­pen av lång­sam, ero­tisk mas­sage kan väc­ka krop­pens chakran (ener­gi­cent­rum) och bi­dra till att släp­pa fy­sis­ka el­ler men­ta­la spän­ning­ar på sam­ma sätt som yo­ga gör. Bör­ja med ryg­gen, och fort­sätt sen till ar­mar­na, be­nen, in­ner­lå­ren och rum­pan. An­vänd gär­na ol­ja. Und­vik de mest in­ti­ma de­lar­na, tills ni bå­da är så upp­het­sa­de att ni ba­ra mås­te ha varand­ra. Flyt­ta fo­kus till det mest pri­va­ta. Mas­se­ra lång­samt och för­sik­tigt. Led din part­ners hän­der till kli­to­ris. Tryck i en cir­kel, medurs. ”Många av mi­na kli­en­ter sä­ger att det känns ex­tra bra om man ger om­rå­det vid kloc­kan två li­te ex­tra upp­märk­sam­het”, sä­ger Kra­mer.

KÄRLEKSTRYCK

Vis­sa yo­ga­po­si­tio­ner, som kri­ga­re II, ak­ti­ve­rar al­la vik­ti­ga musk­ler i bot­ten av bäc­ke­net. Du kan få en lik­nan­de käns­la ge­nom att lå­ta din part­ner an­vän­da hand­fla­tan för att tryc­ka mot kö­nets ytt­re de­lar. Med fing­rar­na rik­ta­de mot di­na tår är det en­kelt att tryc­ka i ett sta­digt tem­po, vil­ket Kra­mer me­nar hjäl­per till att ”väc­ka” om­rå­det. När du kän­ner dig mer upp­het­sad kan tryc­ket ökas grad­vis och, om du vill, låt ett fing­er gli­da in i dig sam­ti­digt som det pul­se­ran­de tryc­ket fort­sät­ter. ”Nyc­keln här är att be­rät­ta vad som är skönt”, sä­ger Kra­mer. ”Säg till om du vill ha lät­ta­re tryck, el­ler be om hår­da­re om du vill ha det.”

SE PÅ VARAND­RA

Om du nå­gon­sin tes­tat trä­det med ögo­nen slut­na hål­ler du sä­kert med om att yo­ga är bätt­re med

Om du nå­gon­sin sjun­kit in i en yo­ga­po­si­tion och tänkt att den skul­le kun­na va­ra spän­nan­de i sov­rum­met är du in­te en­sam. Gör slag i sa­ken och låt yo­gan in­spi­re­ra dig och din part­ner.

ögo­nen öpp­na. Sam­ma sak gäl­ler sex! Stu­di­er vi­sar att ögon­kon­takt gör mycket för at­trak­tio­nen. Så se varand­ra i ögo­nen i ett par mi­nu­ter. På­minn varand­ra för­sik­tigt om blic­ken bör­jar vand­ra. Ni kan gö­ra det fö­re el­ler un­der sex, men tänk på att hål­la musk­ler­na i an­sik­tet av­slapp­na­de (pre­cis som un­der yo­ga). Slapp­na av i ögon­bry­nen och kä­ken, och för­sök va­ra ex­tra upp­märk­sam på vad du ser. ”Det hjäl­per dig att va­ra helt när­va­ran­de”, sä­ger Ca­dell.

GÖR YO­GA IHOP

Gör en po­si­tion el­ler två fö­re el­ler un­der sex – el­ler bå­de och! Fö­re sex kan ni tes­ta plo­gen (se si­da 74). Ligg på rygg och lyft upp be­nen över hu­vu­det tills tår­na nud­dar i gol­vet (el­ler så nä­ra gol­vet du kom­mer, för de fles­ta av oss når in­te he­la vägen ned). Sätt hän­der­na i kors­ryg­gen för att få stöd. Den här po­si­tio­nen sträc­ker ut ryg­gen och skic­kar blod till hjär­nan och bäc­ken­om­rå­det, nå­got som hjäl­per till att tän­da gnis­tan. Om du är mjuk i krop­pen kan du tes­ta en bak­åt­fäll­ning el­ler bryg­gan (se si­da 94), som stär­ker bäc­ken­musk­ler­na. Ta någ­ra dju­pa an­de­tag me­dan du är upp och ned så kom­mer du för­mod­ li­gen ock­så att bli mer upp­het­sad ef­tersom du ökar sy­resätt­ning­en.

Un­der sex kan ni tes­ta po­si­tio­nen som är känd som gu­din­nan. Gu­din­nan är som gjord för sex. Ligg på rygg och pla­ce­ra en ihoprul­lad hand­duk el­ler en li­ten filt un­der ne­ders­ta de­len av ryg­gen. Lägg ar­mar­na ut­åt si­dor­na och för ihop föt­ter­na så att fotsu­lor­na nud­dar varand­ra. Nu ska be­nen va­ra for­ma­de som en di­a­mant. I den här po­si­tio­nen ökar blod­flö­det till om­rå­det runt bäc­ke­net och kö­net, sam­ti­digt som höf­ter­na för­sik­tigt öpp­nas upp och ryg­gen slapp­nar av.

HAR DU OCH DIN PART­NER TAP­PAT BORT GNIS­TAN? ÖKAD RÖRLIGHET KAN TÄN­DA DEN!

BÄTT­RE HU­MÖR, SMI­DI­GA KROP­PAR OCH MER ENER­GI ... GO­DA NYHETER FÖR SEX­LIVET!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.