SÄ­KER­HE­TEN FÖRST! ASA­NAS SEN.

Womens Health - Yoga (Sweden) - - KAPITEL 2 -

Ba­ra för att yo­ga in­te är fotboll be­ty­der det in­te att ska­de­ris­ken är noll. Så här und­vi­ker du att ska­da dig.

TA DET LUGNT

”Yo­ga i snabbt tem­po är su­per­po­pu­lärt, men om du har pro­blem med ryg­gen är det in­te nå­got för dig”, häl­sar Victo­ria McColm, re­dak­tör för Pre­ven­tYo­gaInju­ry.com.

VÄLJ DIN IN­STRUK­TÖR

”Om du har ska­d­e­pro­blem bör du in­te gå på pass som leds av en in­struk­tör som har mind­re än 500 tim­mars er­fa­ren­het”, sä­ger McColm. (Det är ab­so­lut okej att frå­ga.)

SPE­LA IN­TE HJÄLTE

Hit­ta en bra ba­lans mel­lan an­sträng­ning och av­slapp­ning. Ing­en dö­mer dig om du vi­lar el­ler av­står från en svår po­si­tion. Fort­sätt ba­ra gå på pas­sen. Då kom­mer du att fort­sät­ta ut­veck­las.

TA HAND OM DIG SJÄLV

I slutän­dan an­sva­rar du för din egen häl­sa och sä­ker­het. Yo­ga är ing­en täv­ling, och det är ditt an­svar att lyss­na på din kropp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.