VIL­KEN UT­RUST­NING ÄR BRA ATT HA?

Womens Health - Yoga (Sweden) - - KAPITEL 3 -

Även om yo­ga van­ligt­vis ba­ra ut­övas på mat­ta finns det ut­rust­ning som kan hjäl­pa dig att ut­veck­las. Ut­rust­ning­en hit­tar du i yo­ga- och sport­bu­ti­ker, bå­de on­li­ne och på stan.

TVÅ YOGABLOCK

Bloc­ken finns i skum, kork och bam­bu. Block an­vänds of­ta för att lig­ga på, så tes­ta de oli­ka ma­te­ri­a­len och välj det du gil­lar bäst. Oav­sett vad du be­stäm­mer dig för, se till att bloc­ken är ro­bus­ta och kla­rar så mycket vikt som du väl­jer att pla­ce­ra på dem.

AN­VÄND­NING

Stöd i bryg­gan

Stöd i hu­vud­stå­en­de

Öpp­na upp brös­tet

Stöd i stå­en­de po­si­tio­ner

BOLSTER

Att ha bolster är som att ha en stor, fluf­fig nal­le­björn. Bolster pas­sar per­fekt för åter­hämt­nings­po­si­tio­ner och fun­ge­rar som en ”krock­kud­de” i po­si­tio­ner där du job­bar med hu­vu­det mot gol­vet.

AN­VÄND­NING

Stöd åt kors­ryg­gen I åter­hämt­nings­po­si­tio­ner Ex­tra sä­ker­het

YOGABAND

Det tra­di­tio­nel­la yo­ga­ban­det är en lång tygrem med ett spän­ne, som gör att den kan bil­da en ög­la.

AN­VÄND­NING

An­vän­da som las­so runt föt­ter­na vid fram­åt­böj el­ler böj­ning av om­rå­den med be­grän­sad smi­dig­het

Till åter­hämt­nings­po­si­tio­ner

Dju­pa­re ax­el­ro­ta­tio­ner i bak­åt­böj

Stöd åt ax­lar­na i bak­åt­böj, arm­ba­lan­se­ring­ar och vänd­ning­ar

EN EL­LER TVÅ FIL­TAR

Fil­tar­na an­vänds på sam­ma sätt som bolster, men ger dig mer va­ri­a­tion i bredd, höjd och tjock­lek.

AN­VÄND­NING

Stöd åt kors­ryg­gen

Stöd när du står på ax­lar­na Un­der­lag när du lig­ger på mage på hår­da golv

När du ut­för sa­va­sa­na (van­ligt­vis den sista po­si­tio­nen i en se­kvens, där du lig­ger platt på rygg för att slapp­na av och lå­ta krop­pen åter­häm­ta sig)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.