IN­FÖR HU­VUD­STÅ­EN­DE: DELFINEN

Womens Health - Yoga (Sweden) - - KAPITEL 3 -

Bör­ja på al­la fy­ra. Pla­ce­ra un­derar­mar­na på mat­tan, ax­el­brett isär. Sätt tår­na i mat­tan och lyft upp höf­ter­na. Sträck ut be­nen och gå så nä­ra di­na hän­der som du kan, sam­ti­digt som du hål­ler ax­lar­na ovan­för arm­bå­gar­na. Slapp­na av i nac­ken och rik­ta blic­ken lätt fram­åt.

Bör­ja med att hål­la po­si­tio­nen i 5 an­de­tag och ar­be­ta dig upp till 20. När du kän­ner dig be­kväm i delfinen kan du bör­ja öva mot en vägg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.