SOM­NA LÄT­TA­RE

Womens Health - Yoga (Sweden) - - KAPITEL 13 -

VAR­VA NED

För att so­va bätt­re kan du tes­ta att mins­ka din ex­po­ne­ring för sti­mu­li un­ge­fär en tim­me in­nan du vill som­na. Strun­ta i att sur­fa, sva­ra på mejl och tit­ta på tv. Det hål­ler igång hu­vu­det. Låt istäl­let sin­net vi­la.

SLÄCK LAMPORNA

Ljus för­säm­rar din för­må­ga att pro­du­ce­ra me­la­to­nin, som hjäl­per dig att som­na. Om du so­ver i ett för ljust rum kan du in­ve­ste­ra i en rull­gar­din el­ler en ögon­mask.

LUG­NAN­DE SE­SA­M­OL­JA

Gnid in fotsu­lor­na och tin­ning­ar­na med varm se­sa­m­ol­ja in­nan du går och läg­ger dig. Se­sa­m­ol­ja är känt för att däm­pa stress­re­la­te­ra­de symp­tom och hjäl­pa dig att var­va ned.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.