GLIDPLATTOR

Womens Health - Yoga (Sweden) - - KAPITEL 17 -

YO­GA HAND­LAR OM KON­TROLL, BÅ­DE ÖVER DIN AND­NING OCH KROPP. GE­NOM ATT LÄG­GA TILL GLIDPLATTOR UT­MA­NAR DU KROP­PEN PÅ ETT SÄ­KERT SÄTT.

Glid­platt­hopp

”Ef­tersom du är i kon­takt med gol­vet un­der he­la det mo­di­fi­e­ra­de cha­tu­ranga-hop­pet kan du be­hål­la spän­ning­en job­ba med musk­ler­na ge­nom he­la rö­rel­sen”, sä­ger Bor­den. Du kan dess­utom kom­ma li­te läng­re in ef­ter var­je hopp.

Bör­ja i nedåt­gå­en­de hund, med främ­re de­len av föt­ter­na på var sin glid­plat­ta. Håll över­krop­pen sta­bil sam­ti­digt som du lå­ter plat­tor­na gli­da bort från krop­pen tills du är i en hög plan­ka (a). Job­ba med bå­len och sätesmusklerna för att dra till­ba­ka föt­ter­na mot hand­le­der­na och vi­ka ihop krop­pen (b). Glid till­ba­ka in i en nedåt­gå­en­de hund. Det är en re­pe­ti­tion. Gör upp till tre set med tio re­pe­ti­tio­ner.

Bron med ben­sträck

Bron sträc­ker ut höft­bö­jar­na och ger rum­pan en om­gång. ”Ge­nom att sät­ta föt­ter­na på glidplattor kan du in­te an­vän­da föt­ter­na för att få sta­bi­li­tet. Det gör att musk­ler­na i un­der­krop­pen mås­te job­ba hår­da­re för att be­hål­la kon­trol­len ge­nom he­la öv­ning­en”, sä­ger Alex­is No­vak, yo­ga­in­struk­tör i Los Ang­e­les.

Ligg på rygg med knä­na böj­da och föt­ter­na på var sin glid­plat­ta. Job­ba med sätesmusklerna i rum­pan för att lyf­ta bäc­ke­net från gol­vet. Din kropp ska va­ra en rak lin­je från ax­lar­na till knä­na (a). Spänn mag­musk­ler­na och pres­sa bort väns­ter ben från krop­pen ge­nom hä­len (b). Dra till­ba­ka hä­len till start­po­si­tio­nen och upp­re­pa på mot­satt si­da. Det är en re­pe­ti­tion. Gör tre set med tio re­pe­ti­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.