SKÖNT HÄNG MED AERIAL YO­GA

Womens Health - Yoga (Sweden) - - KAPITEL 17 -

Att hänga i luf­ten i en bit tyg när man går in i kri­ga­re II kan ver­ka li­te väl ak­ro­ba­tiskt, men det är väl­digt po­pu­lärt. I aerial yo­ga får du yo­gans al­la för­de­lar, men även ex­tra trä­ning för bå­len ef­tersom du mås­te ar­be­ta än­nu hår­da­re med kär­nan för att sta­bi­li­se­ra dig själv i luf­ten. ”Som bonus ger in­ver­sio­ner en eu­fo­risk käns­la, ef­tersom blo­det ström­mar fritt till hu­vu­det när du är upp och ned”, sä­ger fy­si­o­lo­gen Jac­que Crock­ford. Han har lagt mär­ke till att ny­bör­ja­re som in­te har över­kropps­styr­ka nog för att kla­ra av hu­vud­stå­en­de på gol­vet kan kla­ra det i luf­ten. Kan det va­ra nå­got för dig? Aerial yo­ga lan­se­ras på allt fler plat­ser runt om i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.