SITT FINT

Womens Health - Yoga (Sweden) - - KAPITEL 22 -

Många av oss sitter all­de­les för många tim­mar om da­gen. An­vänd en er­go­no­misk stol och följ håll­nings­gu­run Est­her Gok­ha­les bäs­ta tips.

NAC­KE

Håll ha­kan så långt bak­åt du kan. Det mins­kar be­last­ning­en på rygg­ra­den. Fö­re­ställ dig se­dan att en tråd för­sik­tigt drar upp dig från top­pen av hu­vu­det.

FÖT­TER

Sätt föt­ter­na platt mot gol­vet och sitt med knä­na höft­brett isär. Pres­sa nedåt ge­nom stor­tår­na. Vrid in hä­lar­na cir­ka 2,5 cen­ti­me­ter, så att knä­na sä­ras nå­got. Det lät­tar och mot­ver­kar spän­ning­ar i höf­ter och ben.

ÖGON

Pla­ce­ra dem i lin­je med top­pen av en even­tu­ell skärm.

HA­KA

Rik­ta den nedåt i un­ge­fär en 35-gra­ders vin­kel.

AX­LAR

Att ba­ra hål­la ned dem kom­mer in­te att räc­ka. Höj ax­lar­na först, och rul­la dem se­dan bak­åt och sänk dem där­i­från.

AR­MAR

De bör va­ra böj­da i 90 gra­der, med un­derar­mar­na pa­ral­lel­la mot gol­vet. Håll ut arm­bå­gar­na fem cen­ti­me­ter från si­dor­na.

RYGG

Ryg­gens lägs­ta och mel­lers­ta del ska va­ra ra­ka och lu­tas lätt mot stols­ryg­gen. Att sit­ta med krökt rygg kan le­da till ryggont.

HÖF­TER

Tip­pa top­pen av bäc­ke­net nå­got fram­åt. Den lil­la rö­rel­sen flyt­tar tyngdpunkten till rum­pan istäl­let för ryg­gen, nac­ken och ax­lar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.